I Kristianstads kommun finns 58 stycken etablerade vindkraftverk. De producerar årligen ca 250 GWh till det lokala elnätet. Det är tillräckligt för att förse 40 000 bostäder med hushållsel.

I Kristianstads kommun finns det goda förutsättningar för vindkraft. Samtidigt är det viktigt att hitta bra platser för vindkraftsanläggningar. Vindkraftverk ska inte påverka boende, natur och landskapsvyer för mycket. Kristianstads kommun har tagit fram en vindbruksplan. Vi som kommun önskar att exploatörer ska utgå från de riktlinjer som finns i vindbruksplanen när de planerar projekt. Vindbruksplanen för Kristianstads kommun redovisar områden med olika möjlighet att inrymma vindkraftverk med hänsyn till bland annat vindförutsättningar och landskapsbild. Plan- och bygglovsavdelningen kan svara på om det finns planer på att bygga vindkraft i ditt område. Kontakta medborgarcenter så hjälper de dig vidare

Informationsblad

Vi har tagit fram ett informationsblad där du kan läsa om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen vänder sig både till den som vill bygga vindkraftverk och till närboende som kan bli berörda av planerade vindkraftverk. Se länk nedan.

Buller från vindkraftverk

Vindkraftverk kan orsaka störande buller. Det mesta ljudet uppkommer då bladen passerar genom luften. Ljudet kan beskrivas som ett rytmiskt svischande.

Gränsvärden för buller

Gränsen för vilket buller som kan accepteras enligt miljöbalken, avgörs av rättspraxis och Naturvårdsverkets riktlinjer. När nya vindkraftsanläggningar ska byggas får de villkor eller försiktighetsmått som begränsar hur högt ljudet får vara. Oftast innebär villkoret att den ekvivalenta ljudnivån av ljud från vindkraftsanläggningen inte får överskrida 40 dBA vid bostadshus.

I vissa fall bör nivån vara 35 dBA enligt Naturvårdsverket. Detta gäller i områden där bakgrundsljudet är lågt och där låga ljudnivåer eftersträvas. Ett exempel på det är områden för friluftsliv där kommunen i översiktsplanen (enligt plan- och bygglagen) har uttalat att en låg ljudnivå eftersträvas. I Kristianstads kommun har man i förslaget till översiktsplan pekat ut två sådana områden. Ett ligger i den norra och ett i den södra delen av kommunen.

Ekvivalent ljudnivå beräknas som ett medelvärde under en viss tidsperiod och kontroll görs ofta under korta, upprepade mätperioder. Mätningen kan göras vid en bostad (immissionsmätning). Den kan också göras i en punkt relativt nära vindkraftverken där nivån vid bostad sedan beräknas (närfältsmätning med beräkning). Bägge metoderna ger likartade resultat. Vanligtvis finns det villkor om att bullerkontroll ska göras inom en viss tid från det att vindkraftverken har byggts. Ibland finns också krav på regelbundna kontroller så länge verken drivs. I annat fall kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ställa krav på kontroll efter klagomål från boende.

Om du störs av buller

Om du störs av buller från vindkraftverk, är det oftast bäst att börja med att kontakta dem som driver vindkraftverken. Ibland kan det vara ett tekniskt fel eller en felaktig inställning som gör att vindkraftverken låter mer än de ska. Om det inte hjälper att prata med vindkraftsbolaget kan du kontakta oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för vindkraftverken i Kristianstads kommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?