Tillsyn, lagen om skydd mot olyckor, LSO

Illustrationen visar ärendegången för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

Illustrationen visar ärendegången för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.  Beroende på resultatet vid tillsynsbesöket kan ärendegången se olika ut.

Om du äger eller använder en byggnad måste du se till att det finns utrustning för att kunna släcka brand, livräddning vid brand eller vid annan olycka. Du ska också förebygga, hindra eller begränsa skador till följd av brand. Räddningstjänsten gör tillsynen och en avgift tas ut för besöket.

Så går ett tillsynsärende till

Vid ett tillsynsärende kontrolleras den byggnadstekniska och den organisatoriska delen av brandskyddet. För att få ett skäligt brandskydd är de båda delarna viktiga. Vid tillsynen har Räddningstjänsten rätt att få tillgång till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Räddningstjänsten har också rätt att få upplysningar och handlingar som behövs. De här kraven styrs i lagen om skydd av olyckor. Du kan läsa mer om lagen längre ner på sidan.

Tillsynsärende startar

Ett tillsynsärende kan vara planerat. Det kan också initieras efter någon händelse eller att Räddningstjänsten får tips om brister i brandskyddet. Normalt börjar Räddningstjänsten med att gå igenom tillgänglig information om byggnaden, anläggningen och verksamheten som är i byggnaden.

Bokning av tillsynsbesök

Räddningstjänsten bokar ett tillsynsbesök genom att kontakta företrädarna via telefon eller brev.
Vid tillsynsbesöket bör både fastighetsägare och verksamhetsutövaren vara representerade av behöriga personer som har kunskap om fastighetens och verksamhetens brandskydd. Det är även bra om övriga personer som ingår i brandskyddsarbetet är med vid tillsynen.

Förberedelser inför tillsynsbesöket

Förbered dig inför tillsynsbesöket genom att ta fram relevant dokumentation. Det kan till exempel vara:

  • Dokumentation över systematiskt brandskyddsarbete (SBA), med tillhörande checklistor eller liknande som styrker genomförda egenkontroller. Länken ser du nedan.
  • Brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar.
  • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna, som brandlarm, sprinkler eller brandgasventilation.

Förbered så att personer som är med vid tillsynen får tillträde till samtliga utrymmen i verksamhetens lokaler.

Så går tillsynsbesöket till

Tillsynsbesöket börjar med att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren får berätta om byggnaden och den verksamhet som sker i lokalerna. Vi går igenom relevant dokumentation. Du redogör för ert systematiska brandskyddsarbete och vi diskuterar eventuella brister och förbättringsåtgärder.

Därefter går vi tillsammans runt i lokalerna för att undersöka det byggnadstekniska brandskyddet.

Besöket avslutas med att tillsynsförrättaren, det vill säga medarbetaren från Räddningstjänsten, sammanfattar vad som kommit fram under besöket.

Efter tillsynsbesöket

Efter tillsynen får du en så kallad tillsynsanteckning skickat till dig. Den sammanfattar vad som kom fram under besöket. Tjänsteanteckningen skickas till alla berörda parter, det vill säga både fastighetsägare och verksamhetsutövare. Anteckningen ligger till grund för Räddningstjänstens beslut.

Om du inte är nöjd med tjänsteanteckningen har du möjlighet att komma in med synpunkter. Det ska vanligtvis ske inom tre veckor. Därefter fattar Räddningstjänsten beslut. Detta regleras i Förvaltningslagen 25 §. Läs den i helhet via länken nedan.

Om det inte finns brister

Om det inte finns brister i brandskyddet fattar Räddningstjänsten beslut om att avsluta ärendet.

Om det finns brister

Om det finns brister i brandskyddet kan Räddningstjänsten bestämma att det behöver vidtas åtgärder för att förbättra brandskyddet. Då fattar Räddningstjänsten beslut om ett föreläggande.

I beslutet om föreläggande står det vilka åtgärder som du behöver göra och när de ska vara genomförda.

Räddningstjänsten följer sedan upp att åtgärderna blivit gjorda. Detta genom att antingen göra ett nytt tillsynsbesök eller att du skickar in dokumentation som visar vilka åtgärder ni genomfört.

När åtgärderna är gjorda avslutas ärendet.

Om du inte gör föreslagna åtgärder

Om åtgärderna inte är genomförda har Räddningstjästen möjlighet att fatta beslut om föreläggande förenat med vite eller beslut om förbud.

Allvarliga brister

Om det finns allvarliga brister i brandskyddet kan Räddningstjänsten fatta beslut om förbud och även vitesföreläggande.

Vid livshotande risker har Räddningstjänsen rätt att omgående, på plats, fatta beslut om att stänga verksamheten.

Överklaga beslutet

Du har rätt att överklaga besluten som rör tillsynen. Hur du överklagar står i det aktuella beslutet. Tänk på att det alltid finns en sista dag för att kunna överklaga.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut.

Tillsynsavgift

Tillsynen kostar pengar och du betalar en grundavgift på 3 200 kronor (år 2023) för förberedelser och efterarbete. En timkostnad tas också ut för tiden under själva besöket.

Om tillsynsbesöket blir mer omfattande kan det tillkomma en ytterligare kostnad. Räddningstjänstens förberedelser inför besöket, restiden och efterarbetet ingår så länge arbetet har direkt bäring på tillsynsbesöket.

Du kan läsa mer om avgiften i Räddningstjänstens myndighetstaxa.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) handlar bland annat om brandskyddsarbete. Räddningstjänsten har det övergripande ansvaret för förebyggande verksamhet enligt lagen och ansvarig nämnd är räddningsnämnden. Lagen reglerar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag, organisationer och individer. Enligt lagen ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Lagen reglerar även att Räddningstjänsten har rätt att ta ut en avgift för tillsynen.

Räddningschef eller de som räddningschefen utsett enligt delegationsordning är behörig att utföra tillsyn. Handläggaren som utför tillsynen har rätt att fatta beslut i ärendet. Beslut om vite fattas av räddningsnämnden.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?