Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet bland annat med tanke på risken för utsläpp av kvicksilver. Kvicksilver är en av de farligaste tungmetallerna och ett hot både mot miljön och mot hälsan. Kvicksilver bryts inte ned utan lagras i mark, vatten och organismer.

Här anmäler du sanering - tandvård

Du som driver en tandvårdsverksamhet ansvarar för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet. Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter och där ingår tandvård. Du behöver inte anmäla att du ska starta tandvårdsverksamhet.

Anmälan om sanering

När en tandvårdsverksamhet ska avvecklas eller underhållsarbete ska utföras ska en anmälan göras. Detta gäller till exempel stambyte eller spolning av avloppsledningar. En anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen minst sex veckor innan åtgärden sker.

Välj i första hand att byta ut avloppsrören och i andra hand att spola rören. Även efter en spolning kan det finnas kvar kvicksilver i rören, särskilt om dessa består av gjutjärn. Om inte annat kan visas så ska kasserade avloppsrör hanteras som farligt avfall. Även slam och spolvatten ska tas omhand som farligt avfall. Det är viktigt att anlita ett företag som har kunskap om sanering och rätt teknik för att spola kvicksilverkontaminerade avloppsrör. Annars kan spolningen orsaka utsläpp till mark och vatten.

Att inte göra en anmälan om en anmälningspliktig åtgärd är ett miljöbrott enligt miljöbalken och kan leda till åtal. Detta gäller åtgärder som innebär spolning, byte eller rivning av avloppsledningar inom eller utanför kliniken.

Kristianstads kommun debiterar dig timavgift för att handlägga anmälningsärenden.

Amalgamavskiljare

Amalgamavskiljare ska finnas installerad vid alla behandlingsstolar och på den vask eller diskho som används för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Avskiljaren ska tömmas/bytas regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.

Avfallshantering

Farligt avfall är avfall som har egenskaper som är farliga för hälsan och/eller miljön. Tänk på att farligt avfall:
• Inte får blandas med varandra eller med annat avfall.
• Ska förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet.
• Ska hämtas av transportör med tillstånd från länsstyrelsen.
• Ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.

Exempel på farligt avfall som kan uppkomma vid en tandvårdsmottagning:
• Utdragna tänder med amalgamfyllningar.
• Fasta rester och slam från behandlingsenhetens avloppssystem.
• Slam, spolvatten, kasserade sugslangar och ledningar som innehåller amalgamrester.

Egenkontroll

För att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön ska din verksamhet ha en egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska ha rutiner för att regelbundet:
• Kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.
• Hur ni kan minska påverkan på miljön.

Kemikaliehantering

Farliga kemiska produkter som kan bytas ut mot mindre farliga produkter ska ersättas med dessa enligt produktvalsprincipen i 2 kap 4 § miljöbalken.

Kemiska produkter ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.

Förorenad utrustning som till exempel instrument, sugsil och slangar ska rengöras vid vask som är ansluten till amalgamavskiljare. Utrustningen måste vara helt ren från amalgam innan de diskas i maskin.

Kvicksilver i avloppsrör

Kvicksilver kan lagras i avloppsrören. Ytterst få tandvårdskliniker har nollutsläpp av kvicksilver. Även kliniker som har haft amalgamavskiljare från start kan ha betydande mängder i stammarna. Avskiljarna fungerar inte alltid optimalt, installationen kan vara bristfällig eller så har man brustit i skötsel och desinfektion. Det innebär att man får utgå från att det finns kvicksilver i alla avloppsrör som varit anslutna till en tandläkarstol eller en diskbänk.

Enligt miljöbalken har både den som driver en tandvårdsmottagning idag och tidigare verksamhetsutövare ansvar för avloppsrör som är förorenade med amalgam och kvicksilver. Även fastighetsägaren kan ha ett visst ansvar för de kvicksilverförorenade avloppsledningarna i huset.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?