Planerar du att öppna en piercingstudio eller börja tatuera? Har du tänkt börja med någon annan hygienisk verksamhet? En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan du startar.

Exempel på verksamheter med områden som är anmälningspliktiga:

  • tatuering
  • piercing
  • akupunktur
  • fotvård

Kravet på anmälan gäller verksamheter där du använder stickande eller skärande verktyg. Helt enkelt verksamheter där det kan finnas risk för blodsmitta eller annan smitta.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet. Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning. Det blir oftast både enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand.

Utökad anmälningsplikt

Den 1 juli 2021 började nya lagar och lagändringar att gälla för yrkesmässiga hygieniska verksamheter som använder sig av stickande eller skärande verktyg. De nya lagarna innebar bland annat ändringar gällande vem som är tillsynsmyndighet, och vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga.

Som exempel på ändring av ansvar för tillsyn kan nämnas att numera får kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, t ex botox och fillers, endast utföras av legitimerad sjukvårdspersonal. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet och därför ska verksamheter som endast erbjuder dessa typer av tjänster inte längre anmäla till kommunen. Däremot ska anmälan göras till kommunen om man erbjuder andra typer av stickande eller skärande behandlingar, så som exempelvis microneedling.

Ändringar gällande anmälningsplikt

Det har också skett en förändring gällande vilka hygieniska behandlingar som ska omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tidigare har endast hygieniska verksamheter, där det finns risk för blodsmitta vid stickande/skärande arbetsmoment, omfattats av anmälningsplikt. Exempel på denna typ av verksamhet är tatuerare och fotvårdare. Förändringen i lagen innebär nu att fler verksamheter kommer att omfattas av anmälningsplikten. Detta gäller exempelvis rakning med kniv, håltagningspistol samt andra typer av stickande eller skärande verktyg som tidigare inte har bedömts omfattas av anmälningsplikten. Bedriver du idag en verksamhet där behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till kommunen. Med smitta menas här alla olika typer av smittämnen som kan smitta en människa och orsaka infektioner. Det kan exempelvis vara bakterier, svamp och virus.

Du behöver inte göra något efter att du skickat in din anmälan. Vi kommer att höra av oss till dig.

Behöver du bygglov?

Kontakta bygglovsavdelningen för att höra om lokalen får användas för den här typen av verksamhet. Det kan krävas bygglov om användningen av fastigheten ändras. Bedömning görs då till exempel av tillgängligheten. Detta kan vara ett problem om man vill starta verksamhet i den egna bostaden, exempelvis i källaren.

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Anmälan ska skickas till oss minst sex veckor före startdatum. Syftet med anmälan är att vi så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten. Vi kan då avgöra om en lämplig lokal valts och ställa de krav som kan behövas när det gäller hälsoskydd. Kraven kan till exempel gälla ventilation och hygien.

Med din anmälan är det bra om du bifogar:

  • Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala ex. 1:50 eller 1:100. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområde. Markera var handtvättställ, utslagsvaskar och behandlingsplatser finns på planritningen.
  • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort luftflödet är, hur många personer är ventilationen dimensionerad för).
  • Protokoll från senast utförda OVK
  • Avloppslösning, om verksamheten befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet.

Avgift: För handläggningen av din anmälan får du betala en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar vi dig för att gå igenom de uppgifter som du har lämnat. Vi bokar en tid för inspektion. Då stämmer vi av att verksamheten drivs på det sätt som du beskrivit i din anmälan. Du får sedan ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Egenkontroll

När du driver en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken ska du själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig. Du ska kunna visa den när vi besöker dig för inspektion på din verksamhet.

Vad gäller för övriga hygieniska verksamheter?

Verksamheter som inte involverar behandlingar med stickande och skärande verktyg har inte anmälningsplikt till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig, så omfattas den av kravet på egenkontroll.

Observera även att vissa verksamheterna omfattas av annan lagstiftning och kan behöva anmälas till annan myndighet. Det gäller exempelvis för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som ska anmälas till IVO.

Se mer information - Estetiska behandlingar IVO.se Länk till annan webbplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?