Planerar du att starta en verkstad är det bra att känna till att bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på att det finns risk för utsläpp av oljor och kemikalier till mark och vatten.

Hör gärna av dig till oss om du behöver tips och råd.

Några saker att tänka på inför starten

Det bästa är om verkstaden inte har något avlopp. Ett alternativ för att bli av med vatten från regn och snö är att ha golvrännor som inte är kopplade till avlopp. Då kan vattnet avdunsta och slam och grus kan tas omhand separat. Om det finns avlopp i verkstaden ska vattnet ledas till en oljeavskiljare. Innan vatten får släppas till avloppsnätet ska detta anmälas till tekniska förvaltningen.

Tänker du använda en cistern för spillolja? Om den är större än 1 m3 ska det anmälas till oss. Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är.

Rutiner för de här sakerna behövs

Transport av farligt avfall

Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan eller en ansökan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas. Anmälan kan göras elektroniskt på länsstyrelsens webbplats.

Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd.

Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister som Naturvårdsverket kommer tillhandahålla.

Förvaring av farligt avfall

Flytande farligt avfall ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Det är extra viktigt att flytande farligt avfall förvaras så att det inte kan nå avlopp, vilket man kan förhindra genom att ställa det på uppsamlingstråg eller liknande. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet, som därför kan behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om avfallet förvaras i en invallning utomhus behövs tak över invallningen. Annars kan invallningen bli full av regnvatten. Då räcker inte invallningen till för att ta hand om kemikalieläckage.

Kemikalier

Städning

Verkstadsgolv bör torrstädas genom sopning eller dammsugning. Om verkstadens golv behöver våtskuras bör skurvattnet samlas upp och renas (till exempel sedimenteras) innan det leds till avloppet. Ett alternativ är att vattnet lämnas som farligt avfall.

Billackering

I färgerna finns det lösningsmedel som inte ska komma ut i luften. Om du lackerar delar eller en hel bil ska du göra det i en lackeringsbox. Du ska också ha en ventilationsanläggning. Om du använder mer än 500 kg organiskt lösningsmedel per år är verksamheten anmälningspliktig. Då ska du anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur du gör rent sprutor, vilka kemikalier som används och hur du kommer göra med avfallet. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du har fler frågor.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar att företaget följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din bilverkstad gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner.

Det företag som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift per timme för det arbete som vi lägger ner. Här räknas med besöket på företaget men också förberedelser och efterarbete. Antalet timmar beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och hur bra verksamheten sköts. Om vi behöver följa upp brister från tidigare besök kommer tillsynsavgiften bli högre. Ibland gör vi extra tillsyn. Det kan vara om någon har skickat in klagomål till oss. Om klagomålet är befogat får företaget betala för den tid som miljö- och hälsoskyddsavdelningen lägger ner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?