Cisterner och oljetankar

Du som använder en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Här hittar du blanketter för cisterninstallation och cistern som tas ur bruk.

Reglerna omfattar alla cisterner som

  • är större än 1 kubikmeter,
  • innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja,
  • oavsett placering (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark).

Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen.

Informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Du måste informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skriftligt senast fyra veckor innan du installerar en cistern. 
  • Om du ska ta en cistern ur bruk ska du informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ska göras senast i samband med att tömning och rengöring genomförs.
  • Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blanketter för information om nyinstallation eller ändring av befintlig anläggning, finns som blankett på den här sidan.

Placering och säkerhet

En cistern ovan jord ska placeras stadigt på ett tätt underlag och vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd. Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning vid hantering  av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Det får inte finnas någon risk för att eventuella spill förorenar mark eller vatten. Dubbelmantlade cisterner är inte tillräckligt för att uppfylla kraven. Till exempel ska även spill vid påfyllning eller tankning kunna tas omhand. 

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och helst tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Cisterner i marken som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och förorenad jord ska hanteras som farligt avfall.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag:

  • vid installation
  • återkommande
  • efter reparationer eller andra ändringar

Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackredi­terade för att utföra cisternkontroll kan du få från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. 

Vid läckage

Du som ansvarar för cisternen är även ansvarig för att åtgärda eventuella brister. Om cisternens innehåll har läckt ska du omedelbart genomföra åtgärder för att förhindra spridning. Vid akuta olyckor kontakta SOS telefonnummer 112 och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?