Upphandling och inköp

Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär en miljard kronor. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god service till våra medborgare.

Aktuella upphandlingar

Alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi använder systemet Kommers där du ser alla upphandlingar och där lämnas också anbudet.

Aktuella upphandlingar

Att lämna anbud

Du bevakar själv vilka upphandlingar vi har på gång. För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera dig i systemet Kommers. Registreringen är kostnadsfri.

När anbudstiden har gått ut

Efter att anbudstiden gått ut följer en utvärderingsprocess som kan ta mer eller mindre tid i anspråk.

Alla anbud som lämnas in utvärderas och jämföras med andra anbud. Kommunen väljer sedan att skriva avtal med den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det kan innebära att det anbud som har lägst pris väljs, eller att det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål väljs, även om det anbudet har ett högre pris. I förfrågningsunderlaget för respektive upphandling framgår hur vi kommer att välja leverantör.

Under denna tid råder det sekretess och vi får inte lov att prata om affären med dig som lämnat anbud eller någon annan. Vi får bland annat inte lov att berätta hur många och vilka som har lämnat anbud eller lämna ut uppgifter som står i de andra företagens anbud.

Tilldelningsbeslut

När utvärderingen har visat vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen skickar vi ut ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet går till alla som har lämnat anbud, det vill säga både till företaget som fick avtalet och de som inte fick det. I och med att vi skickar ut tilldelningsbeslutet bryts sekretessen och alla uppgifter blir offentliga.

Ett företag kan överklaga beslutet om man inte är nöjd med förfrågningsunderlaget, tilldelningsbeslutet eller upphandlingsbeslutet. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Skriva avtal

Därefter skriver vi ett avtal. Kommunen har många olika avtal för de varor och tjänster som vi köper in. Ibland kan ett avtal gälla en specifik tjänst eller vara och ibland kan avtal gälla flera tjänster eller varor som vi behöver under flera år.

Avtalet reglerar vilka produkter och tjänster du som leverantör ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla, t ex angående garantitider och om leveransavgifter får tas ut. Priser, produkter eller tjänster kan uppdateras enligt de i avtalet fastställda villkoren. Under hela avtalstiden följer vi upp att kraven och avtalsvillkoren följs.

Lagen om offentlig upphandling

För att använda skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt, och främja konkurrensen på marknaden, måste offentliga verksamheter följa reglerna för offentlig upphandling vid sina inköp. Utöver att följa Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, har Kristianstads kommun en upphandlingspolicy som innehåller huvudprinciper för hur inköpen ska hanteras.

Direktupphandlingar

När kommunen köper in varor och tjänster till ett mindre värde har vi möjlighet att göra en direktupphandling. Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer.

Våra direktupphandlingar annonseras inte alltid i vårt övergripande system för upphandlingar. Därför har vi ett register där du som företagare kan anmäla ditt intresse att bli kontaktad av oss när vi direktupphandlar något inom ditt område.

Kommunen använder databasen som ett av flera verktyg för att hitta potentiella anbudsgivare vid direktupphandling. Observera att intresseanmälan inte är någon garanti för att erhålla en förfrågan vid direktupphandling.

Intresseanmälan av direktupphandling


Skriv ditt företagsnamn

Skriv företagets organisationsnummer

Skriv företagets gatuadress

Skriv företagets postnummer

Skriv företagets postnummer 5 siffror
Bransch/verksamhetsområde
Bransch/verksamhetsområde
Skriv vilka produkter/tjänster ni erbjuder

Skriv kontaktpersonens för- och efternamn

Skriv kontaktpersonens e-postadress

Skriv kontaktpersonens telefonnummer

Fakturera kommunen

Fakturor till kommunen skickas elektroniskt via e-faktura. Fakturan ska, i de flesta fall, vara märkt med ett fyrsiffrigt referensnummer som du har fått av din beställare.

Gällande ramavtal

Kommunen har tecknat avtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Via länken hittar du en förteckning över alla våra publika ramavtal.

Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta i stället för att kommunen driver verksamheten i egen regi. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Konkurrensutsatta verksamheter

I Kristianstads kommun är bland annat hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden konkurrensutsatta.

Fristående skolor

Inom barn och utbildning kan enskilda ansöka om att starta fristående verksamhet. Kommunen eller Skolinspektionen ska godkänna starten i förväg.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 11 dec kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?