Avfall för anläggningsändamål

Återvinning av avfall är i grunden positivt. Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, avfallsmängden till deponi kan minska liksom transporterna. Återvinningen ska ske på ett sådant sätt att föroreningar på den nya platsen inte ökar. Här hittar du anmälan om avfall för anläggningsändamål.

Avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål. Exempel på avfall som kan användas för anläggningsändamål är jord- och schaktmassor, asfalt, betong och tegel. Att återvinna avfall är i grunden positivt och i enlighet med den europeiska avfallshierarkin. Dock måste återvinningen ske på ett säkert sätt och enlighet med gällande lagar.

Avfallets föroreningsinnehåll

Det första du behöver göra är att bedöma föroreningsrisken i avfallet. Om föroreningsrisken bedöms som mindre än ringa krävs ingen anmälan. Om risken är ringa ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om risken är mer än ringa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Till stöd för riskbedömningen finns en handbok från Naturvårdsverket (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1).

För att kunna bedöma avfallets föroreningsinnehåll krävs oftast provtagning. Endast i enstaka fall, exempelvis när massor kommer från områden där man med säkerhet vet att det inte har funnits risk för påverkan, kan massorna antas vara rena utan att provtagning krävs. Är ni osäkra på hur ni ska bedöma avfallet så kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för diskussion.

Även om det inte föreligger någon föroreningsrisk kan du behöva kontakta kommunens bygglovsavdelning för att ansöka om marklov samt länsstyrelsen för anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Syfte med anläggningen och tidsplan

En förutsättning för att få använda avfall är att det du vill anlägga fyller en funktion, alltså att det finns ett tydligt syfte med anläggningen. För att kunna bedöma syftet krävs också en redovisning av de mängder du tänkt använda, då du endast får använda den mängd som krävs för anläggningens funktion.

Tiden för att färdigställa anläggningen behöver anges med både start- och slutdatum.

Platsens känslighet

Vilken plats man avser anlägga på är av stor vikt för riskbedömningen. Därför är det viktigt att ni som verksamhetsutövare gör en grundlig koll om det tänkta området omfattas av eventuella skydd så som Natura 2000, strandskydd, vattenskyddsområde eller liknande. Vad marken/anläggningen ska användas till när den är färdigställd är också en faktor som spelar roll.

Vad ska jag som verksamhetsutövare göra?

Om du avser att återvinna ett avfall för anläggningsändamål, så kan du använda någon av våra e-tjänster:

Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Att återvinna avfall för anläggningsändamål kräver i de flesta fall anmälan. Använd e-tjänsten Återvinning av avfall för anläggningsändamål som finns på sidan under Relaterad Information.

Inkom med anmälan senast 6 veckor innan åtgärden ska vidtas, då handläggningstiden för ett ärende är cirka 6-8 veckor. Beslut i ärendet fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. En avgift för handläggning tas ut enligt taxa, för närvarande 960 kr/tim. Beslut om avgift tas separat.

Till anmälan ska du bifoga en karta över platsen för anläggningen. Du kan rita en karta direkt i e-tjänsten eller bifoga separat dokument. Du kan även bifoga filer så som analysprotokoll och utredningar.

Inrapportering för återvinning av jordmassor upp till KM (känslig mark)

Den vill återvinna jordmassor för anläggningsändamål där föroreningsgraden understiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) kan göra en inrapportering. Använd e-tjänsten Inrapportering för återvinning av jordmassor som som finns på sidan under Relaterad Information.

Kriterier för att göra en inrapportering är:

  • Jordmassorna ska inte innehålla fast avfall.
  • Markanvändningen på platsen för anläggningen ska vara mindre känslig. Med mindre känslig markanvändning anses i detta fall vara vägmark, industriområden, parkeringsytor i anslutning till handel, kontor och industri.
  • Området får inte omfattas av områdesskydd. Med områdesskydd avses t.ex. Natura 2000, naturreservat, vattenskyddsområden och strandskydd.

Om du inte uppfyller dessa kriterierna ska du anmäla Återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Inkom med inrapporteringen senast 2 veckor innan arbetet påbörjas. Vi kommer att granska uppgifterna och återkoppla via mejl eller telefon för att meddela om ärendet är OK eller om det krävs komplettering. En avgift för handläggning kan komma att tas ut enligt taxa, för närvarande 960 kr/timme. Beslut om avgift tas separat. Om man har löpande inrapportering under ett kalenderår kommer beslut om avgift fattas vid kalenderårets slut med en samlad avgift för sammanlagd handläggningstid under året.

Undantag

Om halterna i avfallet underskrider nivåerna för mindre än ringa risk (enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1) krävs ingen anmälan eller inrapportering till kommunen. Det kräver inte heller anmälan för att använda material från grus- och bergtäkt eller natursten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?