Brandfarlig, explosiv vara

Till brandfarliga varor räknas till exempel gas och brandfarliga vätskor. För att hantera sådana varor i större mängder krävs tillstånd av räddningstjänsten. Till explosiva varor räknas till exempel krut, fyrverkerier och pyrotekniska varor. Nästan all hantering av explosiva varor kräver tillstånd.

Brandfarlig vara

Till gruppen brandfarliga varor räknas:

  • brandfarlig gas, till exempel gasol och acetylen
  • brandfarliga vätskor som har flampunkt lägre än 100°C, till exempel bensin och spolarvätska
  • vissa särskilt angivna brandreaktiva varor, till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat.

När du läser på en förpackning är det lätt att tro att en brandfarlig vätska är helt ofarlig, trots att flampunkten är lägre än 100°C. Ett enkelt sätt att ta reda på om en vätska är brandfarlig är att titta i säkerhetsdatabladet. Om du inte har tillgång till ett säkerhetsdatablad, kan du prata med försäljaren eller leverantören.

Om du är osäker på om du behöver tillstånd för brandfarliga gaser och vätskor, ska du kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På deras webbsida hittar du mer information och allt om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor.Oavsett om du måste ha tillstånd eller inte ska hanteringen av de brandfarliga varorna vara säker ur brand- och explosionssynpunkt.

Explosiva varor

Till explosiva varor räknas ämnen, blandningar och föremål som innehåller explosiva ämnen. Även blandningar och allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt räknas som explosiva ämnen.

Exempel på explosiva varor:

  • krut
  • sprängämnen
  • ammunition
  • tändmedel
  • pyrotekniska varor som fyrverkerier.

Om du ska köpa, inneha, förvara, sälja explosiva varor måste du ha tillstånd. Det gäller även om du ska frakta, överföra, explosiva varor inom Sverige.

I Kristianstads kommun är det räddningstjänsten som har ansvaret för att ge tillstånd och ha tillsyn av explosiva varor.

Sök tillstånd

Du söker tillstånd hos räddningstjänsten. Fyll i en ansökan och bifoga de dokument som krävs så att räddningstjänsten kan göra en snabb och korrekt handläggning av ärendet.

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Du använder e-tjänsten för att ansöka. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kontakta räddningstjänsten.

Tillstånd för hantering av explosiva varor

Du använder blanketten för att ansöka.

Kostnad för tillståndet

Vi tar en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn. I myndighetstaxan ser du vad det kostar. Har du frågor om kostnaden, kontakta räddningstjänsten.

Ansvarig föreståndare

Om du har tillståndspliktig verksamhet måste det finnas en eller flera föreståndare för hanteringen. Föreståndaren ska vara lämplig för uppgiften och ha god kunskap och erfarenhet om varorna som hanteras och om verksamheten. Om det inte finns en utsedd föreståndare när ansökan görs, kan uppgifterna lämnas senast vid avsyningstillfället om sådant krävs för att få tillstånd. I de allra flesta fall är det lämpligt att föreståndaren går en särskild utbildning för att få den kompetens som lagstiftningen kräver.

Du hittar mer information om föreståndare på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida, via länken nedan.

Tillsyn av verksamheten

I samband med att du får tillstånd kan räddningstjänsten besluta att du inte får börja att hantera varorna förrän det gjorts en granskning av de anordningar och anläggningar som ska användas. Det innebär att du som söker tillstånd måste kontakta räddningstjänsten för granskning innan ni får börja hantera varorna.

Tillsynen sköts av räddningstjänsten. Vid en tillsyn bedömer räddningstjänsten om lagstiftning och eventuella villkor följs av verksamhetsutövaren. Om hanteringen inte hanteras på rätt sätt eller några andra förutsättningar har ändrats, kan räddningstjänsten ta tillbaka tillståndet eller begära en så kallad rättelseåtgärd. Räddningstjänsten kan också ta beslut om ett omedelbart förbud. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet allvarligt bryter mot kraven, kan åtalas med böter eller fängelse som följd.

Tillstånd för sprängning

Om du behöver tillstånd för sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så ska du kontakta Polismyndigheten. Läs mer via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?