Det finns många torg runt om i Kristianstad och torghandel är ett inslag som kommunen uppmuntrar. De flesta torgen finns på kommunal mark, men det finns även torg på privat mark. På Lilla Torg finns särskilda regler för torghandeln.

StoraTorg, Hästtorget, m.fl.

För torghandel (på andra torg än Lilla Torg) krävs polistillstånd "användande av offentlig plats". Sedan gäller de förutsättningarna som anges i tillståndet.

Lilla Torg

Lilla Torg är detaljplanelagt för torghandel och det behövs därför inget polistillstånd för att bedriva torghandel här, men det behövs däremot ett avtal med kommunen. Ett sådant avtal kan tecknas för de utmärkta platserna på kartan nedan, där plats 1 - 6 är fasta platser och R1 är en plats för tillfällig försäljning.

Placeringar för torghandelsplatser på Lilla Torg.

Priser

 • Fast torgplats: 1 000 kr/mån
 • Tillfällig torgplats: 100 kr/dag

Avgifterna för torgplatserna är momsbefriade. Vill du genomföra ett tillfälligt arrangemang på övrig torgyta så kostar det 2 000 kr/dag för kommersiella aktörer och 1 000 kr/dag för ideella föreningar, men då behövs också ett polistillstånd.

 • Elanslutning: 55 kr/dag (inkl. moms och förbrukning)
  Spec: 10 A, enfas, max 2,2 kW

Ansökan

Fyll i ansökningsblankett och skicka in den via e-post alternativt via post. Blanketten finns att ladda ned via länken nedan. Den ska vara kommunen tillhanda senast 14 dagar innan önskad försäljningsstart och för den tillfälliga torgplatsen kan ansökan skickas in tidigast 1 månad i förväg. Besked om erbjuden plats lämnas skriftligt inom 10 arbetsdagar. Tilldelningen avser 3 månader. Därefter ska en ny ansökan skickas in och gäller då löpande med 1 månads uppsägningstid. Innehavaren har förtur till den tidigare upplåtna torgplatsen.

Om samtliga torgplatser är upplåtna så placeras sökande i ett kösystem. Då en plats blir ledig erbjuds sökande platsen i turordning. Fler saluplatser kan upplåtas till samma aktör om lediga platser finns.

Den tillfälliga torgplatsen kan vid varje ansökningstillfälle reserveras för högst 10 dagar inom en tvåmånadersperiod. Ansökan om tillfällig torgplats kan ske närmare försäljningsdatumet än de 14 dagar som gäller för fast torgplats. Man kan prova den tillfälliga torghandelsplatsen upp till sex dagar i följd innan bokning av fast torghandelsplats. Om de fasta torghandelsplatserna inte är bokade kan de också användas som tillfälliga torgplatser. Möjlighet finns också till korttidskontrakt, 1-2 månader, på ledig torgplats.

 • Under pågående avtalsperiod kan ny ansökan om tillfällig torgplats inte sökas.
 • Den tillfälliga torgplatsen är inte tillgänglig för innehavare av fast torgplats.
 • Dokumentation som styrker att firman inte har skatteskulder krävs för att teckna avtal.
 • F-skattebevis skall uppvisas vid fast plats. Visas endast momsregistreringsbevis, kommer kommunen att kontakta skattemyndigheten om sökandes vandel innan ett avtal upprättas.

OBS! I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Det finns pollare (låga stolpar) runt gågatorna som ska hindra obehörig trafik från kl 11:30-05:00. Ni behöver därför ansöka om behörighet att sänka pollare och dispens att köra på gågatorna. Ansökan görs via vår e-tjänst. För att komma direkt till ansökan använd länken nedan.

Uppsägning

 • Uppsägning av plats ska skriftlig anmälas till tekniska förvaltningen.
 • 1 månads uppsägningstid gäller för fast plats.

Användning av försäljningsplatsen

Genom att teckna avtal för torghandel med Kristianstads kommun förbinder man sig att följa reglerna nedan:

 • Försäljning får ske inom anvisad yta och under följande tider:
  • Måndag - fredag: kl. 9 - 18
   Lördagar: kl. 9 - 16.
  • Påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton: kl. 9 - 13.
  • För upp- och nedpackning, samt städning gäller tidigast en timme före, respektive senast en timme efter, ovan angiven försäljningstid.
 • Varor som kan medföra olägenheter ur ordningssynpunkt får inte säljas och otjänliga varor får inte förvaras på torgplatsen - de ska gallras och slängas direkt.
 • De markerade gångarna mellan platserna får inte belamras med varor, redskap eller liknande.
 • Utrop är förbjudet.
 • Fordon eller släpvagnar inte vara uppställda på torget annat än vid upp- och nedpackning.
  På gågatorna råder förbud mot trafik med fordon samt stannaförbud mellan kl. 11.30 och kl. 05:00. Nödvändiga transporter till och från torgplats måste därför ske utanför dessa tider (läs mer Länk till annan webbplats.).
 • Varorna ska saluföras från öppet stånd, bord eller liknande.
 • Borden ska ha normal diskhöjd och varor får inte exponeras till högre höjd än 1,5 meter.
 • Ett salustånd får överspännas med enfärgad eller randig markisväv (utan reklam). Vid användning av parasoller ska dessa följa samma utformning. Ståndens front mellan bordsskiva och mark ska vara täckta med skiva eller duk. Saluplatsen ska vara genomsiktlig och får inte ha väggar (undantag vid kyligt väder 1 november - 31 mars då tillfälliga prydliga "väggar” sättas upp med regelbunden genomsiktlighet, men minst en sida måste då vara öppen.
 • Torghandlaren är skyldig att löpande hålla saluplatsen i gott skick och området runt omkring rent från skräp. Avfall ska sorteras och slängas i särskilda kärl på torgets västra sida. De offentliga papperskorgarna i innerstaden får inte användas för torghandlares skräp.
 • Eventuell elkabel får inte riskera säkerheten för kunder och måste underhållas på fullgott sätt.
 • Innehavare av försäljningsplats ska följa marknadsföringslagen (2008:486), genom att lämna information av särskild betydelse till sina kunder (exempelvis pris, företagsnamn, postadress och telefonnummer).
 • Företag som säljer varor och tjänster för mer än 4 basbelopp/år ska ha certifierade kassaregister som uppfyller kraven i skatteförfarandelagen och Skatteverkets föreskrifter.
 • Eventuella vågar ska vara placerade väl synliga för kunden, vara typgodkända och krönta (vilket ska framgå tydligt av godkänd märkning). Vågarna ska verifieras av den ansvarige torghandlaren varje år.
 • Försäljningsplats får varken helt eller delvis överlåtas till annan.

Efterföljs inte reglerna ovan, anvisningar från kommunens tjänstemän (eller andra tillsynsmyndigheter) riskerar aktören att bli uppsagd. Ekonomisk ersättning utgår då inte för eventuell utebliven försäljning

Övrigt

Bestämmelserna gäller utöver vad som anges i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i ordningslagen (1993:1617), samt i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga kan dömas till penningböter. Tekniska nämnden eller motsvarande kan besluta om undantag från torghandelsföreskrifterna. På begäran av annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, kan beslut tas att försäljning ska ske vid andra tidpunkter än vad som framgår ovan. Vid sådant tillfälle äger torghandlaren inte rätt till nedsättning av avgiften eller ersättning för utebliven försäljning. Vid längre uppehåll i försäljningen kan dock kommunen medge avgiftsnedsättning efter prövning. Då särskilda skäl föreligger äger kommunen rätt att förfoga över torgplatserna vid (max 6 dagar per år och plats). Torghandlare ska i sådant fall underrättas minst 1 månad i förväg. Avgiften reduceras då ej.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?