Taxor och avgifter för miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens kostnad för tillsyn och myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Företag och verksamhetsutövare betalar därför en avgift för tillsynen. Årlig avgift baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

För en del ärenden tar miljö- och hälsoskyddsnämnden betalt per timme och för andra ärenden är det fasta avgifter, per år eller per ärende. I avgiften ingår bland annat läsning av dokumentation, besök på plats, efterarbete som att skriva rapporter eller föreläggande och annat administrativt arbete. Från 1 januari 2024 är timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med mera 990 kr.

Avgifter för miljö- och hälsoskyddsärenden

Taxan för miljö- och hälsoskyddsärende baseras antingen på timtaxan och antalet arbetstimmar som ärendet tar, eller en fast avgift med ett bestämt antal handläggningstimmar. I taxebilaga 1 framgår avgifterna för de olika ärendetyperna enligt miljöbalken.

Detta får du för avgiften

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att utföra tillsyn enligt miljöbalken och flera andra lagstiftningar. Vårt arbete går ut på att skydda miljön och människors hälsa.

Miljöbalkens tillsyn utgår från att verksamhetsutövaren betalar och det innebär att du som har en verksamhet som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala våra kostnader för tillsynen. Det är därför du betalar en avgift till oss. Avgifterna ska täcka våra kostnader för tillsynen enligt den kommunala självkostnadsprincipen. Det betyder att vi inte får ta ut högre avgifter än vad vi behöver för att finansiera tillsynen.

Du betalar för att vi ska komma ut och utföra en kontroll på din verksamhet. I avgiften ingår inte bara själva besöket utan även inspektörernas förberedelser inför ett besök och restid i samband med detta. Efter besöket skriver de inspektionsrapporter, fattar eventuellt beslut, granskar rapporter och andra redovisningar. Alltså betalar du för fler timmar än själva besöket. Förutom själva tillsynen tar vi även ut avgifter för att handlägga ansökningar om tillstånd eller dispenser och för anmälan av verksamheter eller åtgärder. Vi tar även betalt om vi behöver ta prover och analysera dem eller göra kungörelser och ta in sakkunniga för att pröva en anmälan eller ansökan.

Risken påverkar avgiften

Avgifterna ska vara så rättvisa som möjligt. Det finns en regel i kommunallagen som säger att alla ska behandlas lika. I det här fallet betyder det att alla som har liknande verksamhet med samma risker och sköter sitt företag på samma sätt ska betala lika mycket. Avgiften är utformad så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller miljön får betala mer än den som utgör en låg risk. Skälet är att vi måste ägna mera tid till tillsyn åt en verksamhet med större risk än åt en med mindre risk.

Årlig avgift eller timavgift?

Du betalar antingen en fast årlig avgift eller en avgift per timme. Betalar du en årlig avgift motsvarar det våra kostnader för tillsynen av verksamheten under flera år, men det betyder inte nödvändigtvis att vi besöker din verksamhet varje år.

De verksamheter som inte betalar en årlig avgift får en timavgift i samband med tillsynsbesök eller andra ärenden de berörs av, exempelvis befogade klagomål. Flertalet av verksamheter vi har kännedom om har ett kontinuerligt tillsynsintervall, det vill säga att de får återkommande besök med ett par års mellanrum. Det finns även verksamheter som endast får besök i samband med olika projekt, till exempel för tillsyn av kemikalier i vardagen.

Om du minskar riskerna och har en bra egenkontroll kan du också minska dina kostnader för tillsynen. Finns det däremot brister i egenkontrollen, kanske vi måste göra fler besök och då kommer det kommer att kosta mer.

Så beslutas avgiften

Vi har tar fram taxan med stöd av underlag från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Kommunfullmäktige beslutar sedan om hur stor avgiften per timme ska vara. Varje år justerar vi avgiften efter ett index som gör att avgiften förändras.

Är du inte nöjd kan du överklaga

Du kan överklaga ett beslut om avgift. Det står i beslutet hur du ska göra. Om du får en faktura som du menar är felaktig kan du bestrida den och få ett överklagande prövat i domstol.

Vad innebär hälsoskyddsavgiften för skolor och förskolor?

Skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet betalar en årlig avgift för den hälsoskyddstillsyn som miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör i verksamheterna och deras lokaler. Under tillsynen kontrolleras bland annat ventilation, ljudmiljö, fukt och hur lokalerna är utformade.

Mer information för skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet Länk till annan webbplats.

Vad innebär hälsoskyddsavgiften för solarier och hudvårdssalonger?

Solarier, hudvårdssalonger, tatueringsstudios och vissa andra hygieniska behandlingslokaler betalar en timavgift för den hälsoskyddstillsyn som miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör i deras verksamheter. Under tillsynen kontrolleras bland annat att hälsoriskerna minimeras, rätt utrustning används, åldersgränser följs och att kunderna får rätt information.

Mer information för verksamheter inom hygien Länk till annan webbplats.

Mer information för verksamheter med bassängbad Länk till annan webbplats.

Mer information för verksamheter med solarie Länk till annan webbplats.

Vad gäller fakturan för köldmedia?

Den årliga avgiften för köldmedia gäller handläggningen av den köldmedierapport eller läckagekontroll för föregående år som lämnas in senast 31 mars. Varje anläggning får en egen faktura.

Mer information om köldmedier Länk till annan webbplats.

Varför ska jag betala en avgift till miljö- och hälsoskyddsavdelningen?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att göra tillsyn utifrån lagstiftningar så som miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter med flera. Lagstiftningen utgår från att det är verksamheten som betalar för tillsynen eller kontrollen, och att avgifterna som tas ut ska täcka kostnaderna för uppdraget. Avgifterna följer den kommunala självkostnadsprincipen vilket betyder att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte får ta ut högre avgifter än vad som behövs för att finansiera den ordinarie tillsynen.

Varför betalar jag för fler timmar än vad tillsynsbesöket tog?

Avgiften gäller inte bara tiden för själva tillsynsbesöket, den gäller även förberedelserna inför och handläggningstiden efteråt. Efter besöket skriver miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektörer tillsynsprotokoll, fattar eventuella beslut och granskar redovisningar. Du betalar alltså för fler timmar än enbart besöket.

Vad innebär den årliga avgiften för miljöfarlig verksamhet?

Det gäller den tillsyn som miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör i er verksamhet eftersom den är klassad som miljöfarlig enligt miljöprövningsförordningen. Hur hög avgiften är beror på verksamhetens storlek och vilken risk den innebär för människors hälsa och för miljön. Kontakta din handläggare om du vill veta mer om riskklassningen av din verksamhet.

Mer information om miljöfarliga verksamheter Länk till annan webbplats.

Vad bestämmer hur hög avgiften är för en verksamhet?

Hur hög avgiften är för en verksamhet beror på vilken risk den innebär för människors hälsa och miljön. En hög risk innebär mer tid för tillsyn i verksamheten och en högre avgift. Detta betyder att företag med liknande verksamheter, som sköts på samma sätt med lika höga risker, ska behandlas lika och betala lika mycket i avgift. Kontakta din handläggare för att få veta mer om riskklassningen av din verksamhet.

Hur räknas min avgift fram?

Den räknas fram utifrån hur många arbetstimmar tillsynen av din verksamhet tar eller beräknas ta. Vissa verksamheter betalar en fast, årlig avgift utifrån riskklassningen och ett förbestämt antal arbetstimmar, en så kallad schablonavgift. Andra verksamheter betalar en löpande timtaxa per timme som ärendet faktiskt tar. Avgiften sedan är lika med kontrolltiden eller antalet arbetstimmar multiplicerat med timtaxan.

Vad gör jag om jag misstänker att något blivit fel på fakturan?

Om du misstänker att en uppgift är fel på fakturan kan du kontakta handläggaren vars kontaktuppgifter står på fakturan. Du kan också kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen via medborgarcenter för att få den rättad.

Om du däremot menar att fakturan är helt felaktig och vill bestrida den, kan du överklaga ditt senaste beslut om riskklassning och årlig avgift. Hur du ska göra står i beslutet. Du kan sedan få ett överklagande prövat i domstol.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?