Bekämpningsmedel

För att få sprida kemiska bekämpningsmedel krävs det ofta tillstånd. Anledningen är att bekämpningsmedel kan påverka omgivningen och levande organismer på många sätt.

Reglerna ska förhindra att användningen av bekämpningsmedel skadar människor, egendom och försämrar kvaliteten hos yt- och grundvatten.

När krävs tillstånd?

Tillstånd krävs för att få sprida bekämpningsmedel:

 • På tomtmark för flerfamiljshus,på gårdar till skolor och förskolor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Om du planerar att göra en spridning enligt ovan ska en skriftligt ansökan om tillstånd skickas i god tid till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Du kan få tillstånd som gäller upp till 3 år.

När krävs anmälan?

Anmälan krävs för att få sprida bekämpningsmedel på:

 • Banvall.
 • Idrottsanläggning.
 • Område större än 1000 m² där allmänheten får fritt färdas med undantag av åkermark.

Om du planerar att genomföra en sådan spridning ska du göra en skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska lämnas in senast 4 veckor före den dag då spridningen ska genomföras.

Det här ska anmälan/ansökan innehålla

Du som planerar att sprida kemiska bekämpningsmedel ska göra en skriftlig ansökan om tillstånd eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan eller anmälan ska göras minst 4-6 veckor innan spridningen.

Om det finns särskilda skäl får anmälan göras inom kortare tid och om så är nödvändigt då även muntligt. Muntlig anmälan ska snarast kompletteras av en skriftlig anmälan med motivering om skälen.

Anmälan/ansökan ska alltid innehålla uppgift om:

 • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen samt till den för vars räkning spridningen ska ske.
 • Spridningsområdets läge och storlek.
 • Avsikten med spridningen.
 • Kopia av etikett eller preparatblad för det aktuella bekämpningsmedlet.
 • Beräknad dos.
 • Beräknad tidpunkt för spridningen eller spridningarna.

Anmälan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Informera andra om spridningen

Information om spridningen ska finnas en vecka före där allmänheten får färdas fritt. Den ska sättas upp av den som ska sprida bekämpningsmedel.  Anslagen ska vara väl synliga, minst av A5 format och kunna tåla väder och vind.  Följande uppgifter ska finnas på anslagen:

 • Karta/kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet.
 • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen. I förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske.
 • Avsikten med spridningen samt bekämpningsmedlets namn.
 • Registreringsnummer
 • Spridningsmetod
 • Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen och var ytterligare man kan få mer information om spridningen.

Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutas, dock tidigast en månad efter spridningen.

Tänk på vid val av preparat

Ta hänsyn till följande punkter när du väljer preparat och bedöma risken för spridning till mark, grund- och ytvatten.

 • Jordtäckets tjocklek och typ (brunjord, podsol). Halten organiskt material påverkar hur bekämpningsmedlet binds i marken. Inom skyddsområden för vattentäkt ska även mullhalten anges.
 • Jordart (lera, sand, morän med mera). I anmälan/ansökan ska jordart alltid anges, inom skyddsområden för vattentäkt även lerhalten.
 • Markens genomsläpplighet. Genomsläpplig mark ger ökad spridningsrisk.
 • Jorddjup till grundvatten och berggrund.
 • Markytans lutning. Lutningens storlek och riktning, t.ex. mot vattendrag, påverkar starkt risken för ytavrinning.

Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. Varje år är det ett antal bekämpningsmedel vars godkännande upphör. Kemikalieinspektionen godkänner bekämpningsmedel och vad de får användas till. Det finns information om godkända preparat på deras hemsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?