Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett storlek på tvätten. Det spelar ingen roll om du tvättar ditt eget fordon eller någon annans. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver en verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer reglerna.

När är en verksamhet anmälningspliktig?

Om du tvättar fler än 5 000 personbilar eller 1 000 lastbilar per år är din verksamhet anmälningspliktig. Innan du startar ska du anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur vattnet renas, vilka kemikalier som används och hur du kommer göra med avfallet.

Krav på din verksamhet

Oljeavskiljare behövs för att rena vattnet från fordonstvätten. Ofta behövs fler reningssteg för att vattnet ska bli tillräckligt rent. Det kan till exempel vara sandavskiljare eller reningsverk. Läs mer om oljeavskiljare i infobladet under rubriken viktig information.

Generella riktlinjer gäller för alla fordonstvättar oavsett hur många bilar du tvättar. Läs mer om dessa i dokumentet "Riktlinjer fordonstvätt" under rubriken viktig information.

Riktvärden för hur rent vattnet ska vara gäller om du tvättar fler än 1 000 personbilar eller 200 lastbilar per år. Du ska då ta ett vattenprov minst en gång per säsong (november till mars). En rapport ska skickas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du hittar riktvärdena i dokumentet "Riktlinjer fordonstvätt" under rubriken viktig information.

Välja rätt kemikalier

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Bra kemikalier för fordonstvätt finns på Kemikaliesvepet, se länk under rubriken viktig information. Svanenmärkta produkter är också bra val.

Att driva en fordonstvätt

Det är viktigt att du som har en fordonstvätt har rutiner för att hålla koll på följande:

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. För flytande farligt avfall är det extra viktigt att det förvaras så att det inte kan nå avlopp. Det kan exempelvis ställas på uppsamlingstråg eller liknande. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet. Avfallet kan därförbehöva låsas in om det förvaras utomhus. Om det farliga avfallet förvaras i en invallning utomhus krävs det att man har ett tak, för att förhindra att invallningen blir full av regnvatten. Det är nödvändigt för att förhindra kemikalieläckage.

Transport av farligt avfall

Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd. 

Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan eller ansökan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas. Anmälan görs elektroniskt på länsstyrelsens webbplats. Om du själv vill köra förpackningar (till exempel tomma plastdunkar) till en återvinningscentral behöver du inte anmäla det till Länsstyrelsen.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar att företaget följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din fordonstvätt gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner. 

Det företag som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift per timme för det arbete som vi lägger ner. Här räknas med besöket på företaget men också förberedelser och efterarbete. Antalet timmar beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och hur bra verksamheten sköts. Om vi behöver följa upp brister från tidigare besök kommer tillsynsavgiften bli högre. Ibland gör vi extra tillsyn. Det kan vara om någon har skickat in klagomål till oss. Om klagomålet är befogat får företaget betala för den tid som miljö- och hälsoskyddsavdelningen lägger ner.

Cistern

Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är.

Kemikalier

Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Ställ kemikalierna på uppsamlingstråg eller liknande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?