En energiplan är en del av egenkontrollen. Den beskriver bland annat tekniskt möjliga åtgärder som ni planerar att genomföra. Fokus på energifrågorna kan bidra till effektiviseringar i er verksamhet.

För er som vill gå vidare med energiledningssystem är arbetet med en energiplan en god grund. En energiplan ger verksamheten en överblick över:

 • Den egna energianvändningen.
 • Hanteringen av energifrågan.
 • Vilka förändringar som kan påverka energianvändningen inom verksamheten.
 • Åtgärder som kan minska energikostnaden och påverkan på miljön.

Mängden använd energi, arbetssätt och installationer skiljer sig åt mellan olika branscher och storleken på företag. Det påverkar vilken detaljeringsgrad som kan anses rimlig för energiplanen. Utgångsläget kan också variera beroende på hur långt företaget kommit i sitt miljöarbete.

Energiplan - kom igång

För dig som nyligen börjat titta på energifrågan är det viktiga att komma igång. Börja med att sammanställa de uppgifter du har även om det finns luckor i informationen. Om fakta saknas kan du börja med en uppskattning eller en kvalificerad gissning. Mer information om att komma igång med ett systematiskt energiarbete kan du få från en miljöinspektör. I en energiplan ska såväl fakta som arbetssätt i nutid och framtid beröras. Använd er av nedan uppdelning när ni utformar er plan.

Dagsläget

Beskriv hur er energianvändning såg ut under förslagsvis senaste helåret. Om möjligt fördela energianvändningen på olika enheter (uppvärmning, varm- vatten, belysning, komfortkyla, livsmedelskyla, tryckluft, produktion). Hur fördelar sig energianvändningen på olika energislag (fjärrvärme, el, olja med mera)? Koppla om möjligt miljöpåverkan till nyttan som energianvändningen skapar (omsättning, produktion, lokalyta) via relevanta nyckeltal.

Arbetssätt dagsläget - Hur kan ni idag samla in data kring er energianvändning? Sammanställs dessa data regel- bundet? Hur jobbar ni med drift och underhåll? Finns det effektiv styrning och övervakning av energikrävande installationer och processer? Beaktas miljö vid inköp/ beställning av energikrävande utrustning? Vilka arbetssätt finns i verksamheten för energi- effektivisering? Har personal fått någon energiutbildning?

Framtid

Har ni några planerade förändringar som kommer påverka energianvändningens miljöpåverkan positivt eller negativt? Förändrad omfattning av er produktion, utbyggnad av lokaler, ny teknik som ersätter tidigare metoder, byte av energi- slag med mera. Kommer verksamhetens omfattning påverka energianvändningen och kostnaderna proportionellt eller inte? Beskriv översiktligt såväl kända närliggande förändringar som ett rimligt scenario på fem års sikt.

Arbetssätt planer för framtiden - Ser ni några ytterligare insatser som skulle vara rimliga för er att utvärdera? Finns det ytterligare rutiner ni skulle behöva utveckla för att beakta energi- användningens miljöpåverkan i affärsutveckling eller uppföljning av verksamheten?

Vad ska ingå i en energiplan?

 • Den egna energianvändningen.
 • Hanteringen av energifrågan.
 • Vilka förändringar med påverkan på energianvändningen som är att vänta inom verksamheten.
 • Identifierade åtgärder för att minska energikostnaden och påverkan på miljön.

Under ett antal rubriker redovisas här översiktligt vad som ska ingå i en energiplan. Mängden använd energi liksom arbetssätt och verksamhetens komplexitet skiljer givetvis mellan olika branscher och företagsstorlekar. Detta påverkar vilken detaljeringsgrad som kan anses rimlig för energiplanen. Även utgångsläget varierar då företag kommit olika långt i sitt miljöarbete. För den som nyligen börjat titta på energifrågan är det viktiga att komma igång och sammanställa det man har även om det finns luckor i informationen. Då fakta saknas; börja med en uppskattning eller en kvalificerad gissning. Uppgifter som de i energiplanen kommer i större utsträckning att efterfrågas inom ramen för er egenkontroll.

Energianvändning

I en energiplan ska en redovisning av verksamhetens aktuella energianvändning ingå. Den ska ge en bra bild av användningen och ha för verksamheten rimlig detaljeringsgrad. Exempel på innehåll:

 • Årsstatistik för el- och värmeanvändning.
 • Redovisning av fördelningen av energianvändningen på olika energislag som el, olja, pellets, fjärrvärme.
 • Andel förnyelsebar energi och andel grön.
 • Årsstatistik för till exempel koldioxidutsläpp.
 • Nyckeltal
 • Fördelning av energianvändningen på olika användningsområden, till exempel uppvärmning, varmvatten, belysning, tryckluft och produktionsprocesser. Fördelningen kan göras utifrån uppskattningar och schabloner. För större användare är en mer ingående bild av vart energin tar vägen rimlig.
 • Större utrustning med betydande energianvändning, till exempel stora pumpar och fläktar för produktionsprocesser.

Arbetssätt

Beskrivningen av arbetssätt kan för en större verksamhet göras mer övergripande medan en mindre verksamhet har möjlighet att bli mer konkret. Exempel på vad som kan behandlas är:

 • Rutiner för insamling, sammanställning och redovisning av energistatistik.
 • Organisationen för arbetet med energifrågor.
 • Rutiner och policy för inköp och upphandling.
 • Utbildningsinsatser på energiområdet.
 • Hur genomförda åtgärder följs upp.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?