Kemikalier i verksamheter

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med endast tekniska skyddsåtgärder utan du måste också ha rutiner för kontroll.

Hantering av kemiska produkter

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Alternativa kemikalier

Finns det alternativ till kemikalien?

Innan du köper in en ny kemikalie ska du undersöka om det finns en mindre miljö- och hälsoskadlig produkt eller metod att välja istället. Gå då och då igenom dina kemiska produkter för att se om alla används och verkligen behövs. På så sätt undviker du onödig hantering av kemikalier.

Produktinformation

Den som säljer en kemisk produkt är skyldig att se till att den är rätt märkt. Du som är yrkesmässig användare ska få ett säkerhetsdatablad med ytterligare information om produkten. Fråga din leverantör om du saknar säkerhetsdatablad.

Tänk också på

  • Vid användning är det en fördel om produkten hanteras i originalförpackningen. På förpackningen finns information om dess farlighet och skadlighet. Om ompackning ändå behöver göras ska det framgå tydligt av behållaren vad den innehåller. De som hanterar produkten ska kunna få tillräcklig information för att göra detta på rätt sätt.
  • Du bör ha uppdaterade säkerhetsdatablad för de produkter som hanteras i verksamheten. Informationen i bladen kan behövas för att få kunskap om produkterna. Säkerhetsdatabladen kan sparas som papper eller finnas tillgängliga digitalt.

Du som har en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska dessutom ha en kemikalieförteckning över de produkter som hanteras i verksamheten.

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Förteckningen är också en grund för företagets arbete med att ersätta miljö- eller hälsoskadliga kemikalier med mindre farliga.

Kemikalieförteckningen ska innehålla information om

  • Produktens namn
  • Omfattning och användning av produkten
  • Information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet

Mer hjälp

  • Den statliga Kemikalieinspektionen har två databaser som kan vara till god hjälp i arbetet med kemikalier
  • Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen. Den kan ge dig kunskap om hur du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt

Begränsningsdatabasen - Innehåller information om användningen av ett ämne eller ämnesgrupp är begränsad enligt reglerna. 

Reach - gemensamma kemikalieregler inom EU

Reach är en gemensam lagstiftning för kemikalier som gäller i hela EU. På svenska står förkortningen för: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen inom stora delar av kemikalieområdet. Reach har införts stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om vad reglerna innebär.

Om du tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter i EES/EU-länder behöver du följa de regler som gäller för din verksamhet. Förordningen innehåller även regler som du som användare av kemiska produkter måste förhålla dig till.

CLP - förordningen

CLP-förordningen trädde i kraft år 2009 och har lett till ett harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier. På svenska står förkortningen CLP för klassificering, märkning och förpackning. Efter den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP. Från och med den 1 juni 2019 behöver du som använder kemiska produkter i din verksamhet vara uppmärksam på att dessa är korrekt märkta enligt CLP-förordningen. Ditt ansvar och dina skyldigheter beror på din roll i leverantörskedjan, vilket innebär att du som verksamhetsutövare måste skaffa kunskap om vad reglerna innehåller.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?