För att bygga en uteservering i anslutning till en restaurang eller ett café krävs tillstånd från polisen och godkännande från kommunen. Det är tillåtet att ha uteserveringar året om.

Avgiftsfria uteserveringar

Kommunfullmäktige har, för att kunna bidra till att skapa en ökad känsla av trygghet, trivsel och en levande stadskärna under årets mörkaste period, beslutat om avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 november 2022 till 31 mars 2023.

För att öppna uteservering på offentlig plats krävs ansökan om användning av offentlig plats hos polisen, som i sin tur kontaktar markägaren. Läs mer på polisens webbplats.

Uteservering på kommunens mark

Kommunen ser under 2023 över sina rutiner vid ansökningar för uteserveringar, vilket innebär att handläggningstiden kan öka. Var ute i god tid med er ansökan och bifoga en tydlig ritning med mått och hur ni planerar att hägna in uteserveringen.

För uteservering på kommunens mark så ska samråd ske med kommunen innan en ansökan skickas till polisen. Det gäller både för nyetablering och för förändring av befintlig uteservering (gäller ej befintlig uteservering utan förändring). Samrådet sker utefter riktlinjerna nedan och görs för att förenkla ansökningsprocessen för den sökande.

Ansökan

Vill du ansöka om att anlägga en uteservering i anslutning till din restaurang eller café ?

Gäller för nyetablering och för förändringar av befintlig uteservering, gör så här:

 • Markera tydligt placeringen för uteserveringen på en karta. Tips! Du kan använda ritfunktionen i kommunens kartverktyg och spara som antingen en bild eller en pdf.
 • Gör en skiss med mått på hur du har tänkt dig att uteserveringen ska placeras, möbleras och utformas.
 • Skicka din karta och skiss till följande e-postadress: trafik@kristianstad.se
 • När du fått återkoppling från kommunen att utformningen är godkänd kan du ansöka om användning av offentlig plats på polisens hemsida. 
 • När du fått ditt tillståndsbevis från polisen går det bra att påbörja att iordningställa din uteservering.

För dig som redan har en befintlig uteservering utan förändringar behöver du inte kontakta kommunen för godkännande. Gå istället direkt in och ansök på polisens hemsida.

Säsong

Tillstånd för uteservering kan ansökas om för perioden 1 januari – 31 december. Ansökan görs för ett kalenderår i taget.

Placering och utformning

Uteserveringen placeras i anslutning till serveringslokalen och längden får normalt inte överstiga serveringslokalens mått längs fasaden. Undantag kan godkännas om intilliggande verksamhet och fastighetsägare lämnat skriftligt medgivande. Det ska i så fall bifogas ansökan. På torg och andra öppna platser kan kommunen ge tillåtelse till uteservering. Det bedöms individuellt för varje uteservering.

Uteserveringen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Brandposter, brunnar, ventiler, elskåp eller liknande måste vara tillgängliga för räddningstjänst och annan beredskapspersonal.

Tillåtna tak över uteserveringar är parasoller och markiser. De ska kunna fällas ner/in och storleken ska anpassas efter uteserveringen. Montering av markis i fasad kräver tillstånd från fastighetsägaren. All förankring av markis eller parasoll i marken ska godkännas av kommunen, eftersom det finns markvärme installerat i flertalet av innerstadens gator. Längs sådana gator är markförankring helt förbjuden.

Skötsel, städning och återställning

Tillståndshavaren ansvarar för löpande hålla rent och snyggt på uteserveringen. Närområdet ska också hållas fritt från skräp från uteserveringen. Utförs inte städning på tillfredsställande sätt så debiteras tillståndshavaren för den eventuella extra renhållning som kommunen måste utföra vid platsen. Efter tillståndets upphörande ska platsen städas och återställas av tillståndshavaren. Om skador har uppkommit ska tillståndshavaren rapportera detta till Kristianstads kommun. Eventuella kostnader för reparationen betalas av tillståndshavaren.

Avgifter och betalning

Polismyndigheten tar ut avgift för att behandla din tillståndsansökan och kommunen tar ut avgift för upplåtelse av mark till uteservering. Kommunens avgift tas ut enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas månadsvis. Återbetalning av outnyttjat område/tid sker ej. Beroende på placering och utformning kan det krävas åtgärder i gatumiljön och sådana åtgärder faktureras till tillståndshavaren. Läs mer om avgifterna via länken nedan.

Överlåtelse och återkallande av tillstånd

Om verksamheten byter ägare krävs ny ansökan. Om tillståndshavaren inte uppfyller riktlinjerna för uteserveringar, eller annan överenskommelse som tecknats i tillståndet har kommunen och polisen rätt att återkalla tillståndet för uteserveringen.

Övrigt

Vid mark- och ledningsarbeten har Kristianstads kommun rätt att använda hela eller delar av uteserveringsytan. Kommunen anmäler i så fall det direkt till tillståndshavaren i så god tid som möjligt. Avgift tas endast ut för den tid som tillståndshavaren har kunnat använda marken.  För att driva en uteservering finns det även andra lagar och regler utöver polistillstånd och dessa riktlinjer som kan vara aktuella:

 • Miljöbalken
  Reglerar hur olägenheter för människors hälsa eller miljön, t.ex. störande ljud eller lukt ska motverkas. För musikljud finns särskild policy antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Läs mer via länken nedan.
 • Plan- och bygglagen
  Reglerar till exempel tillgänglighet och bygglovspliktiga konstruktioner.
 • Alkohollagen
  Reglerar gällande förutsättningar för servering av alkoholhaltiga drycker.
 • Boverkets byggregler
  Reglerar exempelvis utrymningsvägar och användning av gasol. Läs mer via länken nedan.
 • Livsmedelslagen 
  Reglerar hantering av livsmedel.
 • Tobakslagen
  Reglerar hur rökning får ske på uteserveringen.
 • Lag om skydd mot olyckor
  Reglerar kravet på så kallat ”skäligt brandskydd”. Utrymningsvägar från lokaler uppställningsytor för räddningstjänstens höjdfordon får ej blockeras.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?