Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Innehåller din utrustning 14 ton CO2e eller mer är du tvungen att göra läckagekontroller varje år och rapportera in resultatet till kommunen. Årsrapport för 2023 skickas in senast 31 mars 2024.

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du som bedriver en verksamhet och har en köldmedieanläggning som innehåller sammanlagt minst 14 ton CO2e eller mer, måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Om du är osäker på vad som gäller för din utrustning och anläggning, så kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Nyinstallationer ska anmälas

Anmäl installation till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i god tid innan installation. Detta gäller om du ska installera eller konvertera en utrustning med en köldmediemängd på minst 14 ton CO2e. Blankett för anmälan hittar du hos certifierade kylföretag.

Vid en nyinstallation ska du välja utrustning med hänsyn till energieffektivitet, buller, köldmedietyp och mängd för att orsaka minsta möjliga miljöpåverkan. Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid.

Operatörens ansvar

En operatör är en fysisk eller juridisk person som har det faktiskt tekniska ansvaret för utrustningen på anläggningen. 

 • Kontrollera anläggningens köldmedieaggregat regelbundet inom fastställda intervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Operatörer har en skyldighet att föra register över utrustning som ska läckagekontrolleras. Det gäller all utrustning som innehåller F-gaser motsvarande 5 ton CO2e. Uppgifterna ska sparas i 5 år.
 • Har du en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska du varje år skicka in en årsrapport på den läckagekontroll som gjordes föregående år till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Senast den 31 mars varje år ska rapporten har inkommit till oss.
 • Om aggregat ska skrotas måste en certifierad tekniker anlitas. Det är anläggningsägaren (operatören) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Skrotningen ska även redovisas i kommande årsrapport.
 • Anmäl till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du planerar att installera nya aggregat.

Om du är osäker på något så får du gärna höra av dig till oss med frågor. Kontakta kommunens medborgarcenter så skickar de dig vidare till rätt person om de inte kan besvara din fråga.

Regler för läckagekontroll

För en anläggning som innehåller köldmedier, ska läcksökning göras av en certifierad tekniker med jämna mellanrum. Det är köldmediegasens  koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Om anläggningen har ett varningssystem för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Läckagekontroll:

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroll ska göras

5-49 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50-499 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett avtal med ett certifierat kylserviceföretag. Uppgifter om vilka företag som är certifierade kan man få från INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB), se länk nedan.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu. Välj andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Årsrapport för 2023

Resultatet av de kontroller som utförts på stationära anläggningar och mobila utrustningar, vilka innehåller sammanlagt minst 14 ton CO2e eller mer under år 2023 ska sammanställas och rapporteras in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast den 31 mars 2024.

En utrustning innehållande köldmedier ska läckagekontrolleras, oavsett om den används eller inte. Samma intervall för läckagekontroll gäller för köldmedier när det är kvar i aggregatet. Tömda och skrotade utrustningar är fria från läckagekontroller och krav på årsrapport. Dock är man skyldig att som operatör att lämna in en årsrapport det kommande året om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2e i anläggningen.

Försenad eller ej inskickad årsrapport medför en miljösanktionsavgift. 

Det här ska årsrapporten innehålla

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport.  Rapporten ska innehålla följande:

 • Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress. 
 • Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om den är stationär.
 • Kontaktuppgifter
 • Förteckning över utrustning.
 • Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 • Total mängd påfyllda köldmedier p.g.a. läckage under kalenderåret.
 • Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 • Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen. 
 • Om installerad mängd köldmedier kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 • Namn, kontaktuppgifter och certifikatnummer på den som har utfört kontrollen. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad - www.incert.se  Länk till annan webbplats.
 • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 • Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 • Årsrapporten ska vara undertecknad av operatören.

Skicka gärna köldmedia årsrapporten till oss via e-post: kommun@kristianstad.se

Förbud - köldmedium med ett GWP på 2500

Förbud från och med 1 januari 2020

Nyinstallation

Det förbjudet att installera stationär kyl- och frysutrustning med ett GWP på 2500 eller mer. Det gäller för t ex köldmedium R404A och R507A.

Service och underhåll

Vid service och underhåll är det förbjudet att fylla på befintlig kyl- och frysutrustning med nyproducerat köldmedium som har ett GWP på 2500 eller mer. Det gäller om utrustningen har en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under minus 50°C.

År 2025 kommer påfyllnadsförbudet att utökas till mindre kylutrustningar med en fyllnadsmängd under 40 ton CO2e.

Lagstiftningen

Vi tar emot köldmedia årsrapporten via e-post: kommun@kristianstad.se

Rapporten kan också skickas med brev till:
Kristianstads kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
291 80 Kristianstad

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?