En hyresvärd ansvarar för att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende. Att vara fastighetsägare och hyresvärd är ett stort ansvar.

Hyresvärdar får tillsynsbesök för att kontrollera att miljöbalken följs och att det finns en fungerande egenkontroll.

Bostadstillsynen är inriktad på att människors hälsa inte ska påverkas negativt av deras inomhusmiljö. Dålig inomhusmiljö kan påverka människor på olika sätt: 

 • Fukt och mögel kan leda till allergiska besvär, besvär med andningsorgan samt koncentrationssvårigheter.
 • Buller kan leda till ökade stressnivåer och koncentrationssvårigheter.
 • Dålig ventilation kan leda till försämrad luftkvalitet med damm och andra oönskade ämnen. Det kan resultera i allergiska besvär och besvär med andningsorganen.
 • Skadedjur såsom kackerlackor kan, förutom att påverka den psykiska hälsan, även orsaka allergier.

Problem i inomhusmiljön är ofta relaterade till varandra, exempelvis kan undermålig ventilation leda till både problem med fukt och inomhustemperatur.

När ska jag göra en energideklaration?

Byggnaden ska alltid ha en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Vad ska energideklarationen innehålla?

 • Byggnadens energiprestanda
 • Om den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet har gjorts (OVK)
 • Om radonmätning har gjorts
 • Om, med beaktande av god inomhusmiljö, energiprestandan kan förbättras
 • Om energiprestandan kan förbättras, rekommendationer på åtgärder
 • Referensvärden för jämförelse med andra byggnader

Nybyggda hus ska deklareras inom två år efter slutbevis eller från det att de tas i bruk. Slutbevis utfärdas av byggnadsnämnden. Det utfärdas när byggherren har gjort det som står i kontrollplanen och om byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa.

Fastighetsägaren ska se till att informationen med de viktigaste uppgifterna finns anslagna på en väl synlig plats i byggnaden.

Vem kan utföra besiktningen?

Hos Boverket finns information om krav som ställs på dem som ska utföra besiktningarna. Bland annat ska företaget vara ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Man kan söka certifierade företag på SWEDAC:s webbplats.

Legionella - hur undviker jag det?

Här är några råd som du bör följa för att undvika legionella.

 • Installationer för varmvatten ska vara utformade så att lägst 50 °C varmvattentemperatur fås vid tappstället (Boverkets Byggregler)
 • Vattenberörda delar av tappvatteninstallationer ska utföras av sådant material och utformas så att inte ohälsosamma ämnen kan utlösas i tappvattnet. Samt att ohälsosam tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet förhindras (Boverkets byggregler)
 • Ha lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulator
 • Se till att temperaturen på samtliga VVC-slingor (inklusive VVC-systemets returledning) har en temperatur om lägst 50 °C.
 • Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar där vattnet riskerar att stå stilla. Det kan till exempel vara felaktigt konstruerade handukstorkar och tappställen som inte eller sällan används.
 • Kall- och varmvattenledningar ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra.

Behöver jag tillstånd för att installera värmepump?

Du måste ansöka om tillstånd innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump. En värmepumpanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att säkerställa att miljön inte skadas. Det är viktigt att du ansöker i god tid hos miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ska du installera luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Människor i Sverige spenderar majoriteten av sin tid inomhus. Inomhusmiljön är därför en bidragande faktor till människors hälsa. Barn och äldre är oftast mer känsliga. Utifrån dessa förutsättningar prioritera vi inom tillsynen arbete som leder till mest hälsonytta för flest människor.

Avfall

Som fastighetsägare har du ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor.

Buller

Som fastighetsägare har du ett ansvar att utreda och åtgärda de störningar från buller som din verksamhet orsakar.

Egenkontroll

Fastigheter kan påverka människors hälsa och miljön negativt om de inte sköts på rätt sätt. Därför har du som fastighetsägare ansvar i egenkontrollen för att kontrollera och göra egna undersökningar i fastigheten.

Energianvändning

En energiplan är en del av egenkontrollen. Det är inte en engångsuppgift att ta fram energiplanen, utan en del i det löpande arbetet. Att lyfta energifrågorna kan bidra till effektiviseringar i din verksamhet.

Förvaring av kemikalier

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt.

Hyresgäster som missköter sig

Har du som fastighetsägare problem med någon hyresgäst? Det kan handla om att hyresgästen inte sköter hyresinbetalningar, missköter bostaden eller stör grannar. Du kanske känner dig tvingad till att säga upp/avhysa hyresgästen. I dessa fall är fastighetsägare skyldiga, enligt hyreslagen, att informera socialtjänsten. Detta gör du genom att använda denna e-tjänst. Om du har frågor kontakta Medborgarcenter.

Kemikalier

Kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att miljö- och hälsorisker förebyggs. Det innebär att du ska genomföra skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Markförorening

Tänker du köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar? Då är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

PCB

PCB är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial, men det ska saneras enligt förordningen om PCB. Du som är fastighetsägare ansvarar för saneringen av PCB i dina fastigheter.

Radon

Radon är en osynlig gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalterna i ett hus är höga kan det vara skadligt för hälsan.

Ventilationskontroll, OVK

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat krävs återkommande ventilationskontroller.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?