Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller. Kemikalier och avfall ska hanteras så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Det kallas för egenkontroll.

Egenkontrollen ska vara en del av den löpande verksamheten. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan någon allvarlig skada inträffar. 

Berörs ditt företag?

Alla som driver en miljöfarlig verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet. Det är för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vad är egenkontroll?

Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och dess påverkan på miljön. Om du inte kontrollerar din verksamhet, ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel vara buller- och luktstörningar eller att er verksamhet använder onödigt mycket energi.

Planera och organisera ditt miljöarbete. Genomför de undersökningar eller mätningar som behövs för att kunskap om risker och miljöpåverkan från din verksamhet. Genom att införa rutiner, till exempel för hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp. Rutinerna kan också sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du hitta förbättringsområden. Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete för att minska påverkan på hälsa och miljö. 

Grundläggande information om egenkontroll

Anpassa egenkontrollen

Anpassa egenkontrollen till din verksamhet. Kan din verksamhet innebära stor risk för människors hälsa eller miljön? Då måste du ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten innebär liten risk. Bedöm riskerna med din verksamhet. Se över vilka rutiner du behöver ha för att minska er energianvändning eller förhindra störningar som orsakas av din verksamhet. Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör. 

Särskilda regler för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för dig som har en tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet. Reglerna innebär att du ska dokumentera följande:

  • vem som har ansvar för miljöfrågorna inom företaget
  • rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
  • rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten
  • rutiner för att rapportera till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
  • en förteckning över de kemikalier som du hanterar

I Miljöprövningsförordning (2013:251) beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?