Du som driver verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Som verksamhetsutövare ska du utreda de störningar från buller som den egna verksamheten orsakar. Om det behövs ska du göra åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Mätning av buller

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ett ansvar att utreda och åtgärda de störningar från buller som din verksamhet orsakar. Ibland kan det innebära att du måste anlita en akustikkonsult för att utföra en fackmässig bullerutredning och bullermätning. 

Byggbuller

Bygg- och rivningsarbeten ska planeras och genomföras med aktsamhet. Personer och egendom ska inte skadas och minsta möjliga obehag uppstå.

Miljöbalken gäller vid arbeten som kan medföra störningar till omgivningen. I miljöbalken står det att du som verksamhetsutövare ska skaffa dig den kunskap som behövs. För att med hänsyn till verksamhetens art och omfattning kunna skydda människors hälsa och miljön mot störningar eller skada.

Det innebär att du genom egna undersökningar eller på annat sätt ska hålla dig underrättad om verksamhetens påverkan på omgivningen. Vid behov ska skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått genomföras. Det är för att förebygga, hindra eller motverka skada eller besvär för människors hälsa eller miljön.

Byggarbete på natten

Buller från byggarbetsplatser utomhus vid bostadsfasad bör inte överstiga 45 dBA ekvivalent och 70 dBA max mellan klockan 22–07. Inomhus med stängda fönster bör ljudnivån inte överstiga 30 dBA ekvivalent och 45 dBA max. Det innebär i praktiken att inga bullrande moment får utföras klockan 22-07. Under dag- och kvällstid tillåts 5 - 10 dBA högre ljudnivåer. Om bygget är begränsat till högst två månader kan ytterligare 5 dBA högre ljudnivåer tillåtas.

Störande nattarbete får inte genomföras på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd. Detta gäller arbetsmoment av mer bullrande art, såsom pålning, bilning och sprängning.

Förebyggande åtgärder

  • Störande nattarbete får inte äga rum klockan 22–07.
  • Undvik problem med byggbuller genom att förebygga dessa redan i planeringsstadiet av projektet.
  • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt som möjligt genomföras samtidigt för att minska olägenheterna.
  • Samråd bör ske redan på projekteringsstadiet med till exempel miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, polisen och byggföretaget.
  • Planering på projekteringsstadiet bör ske för att den eller de metoder som kommer att ge minst buller ska användas under byggtiden.
  • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underleverantörer.
  • Upplag av material och andra kringfunktioner ska inte tillåtas i samband med stora byggprojekt under längre tid än vad som krävs för det egentliga byggnadsprojektet.

Byggföretag ska kontinuerligt informera närboende om kommande arbetsmoment som kan vara störande. De ska ha en kontaktperson som folk kan vända sig till med frågor.

Industribuller

Många industrier och liknande verksamheter orsakar buller till omgivningen. Buller kan komma från själva tillverkningsprocessen, från transporter och från materialhantering. För industribuller gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets "Vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller". På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om industribuller, vilka riktvärden som gäller och hur man ska mäta.

Musikbuller från verksamheter

Musik från verksamheter, som exempelvis restauranger, kan orsaka störande buller i bostäder. Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många. Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

Därför är Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA. Riktvärdena är avsedda att användas främst för sovrum och vardagsrum i bostäder.

Krav för höga ljudnivåer inne i lokalen

Har du en verksamhet där det spelas hög musik? Då ansvarar du för att ljudnivåerna i lokalen inte är skadlig för besökarna. Det ska finnas en egenkontroll med rutiner kring ljudnivån. Ljud från musikanläggning och gäster ska inte överskrida Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. Dessa krav gäller för sådana lokaler och platser, såväl inomhus som utomhus, där höga ljudnivåer spelas. Exempel är diskotek, konserter, biografer och träningslokaler.

Som verksamhetsutövare bör du tillsammans med fastighetsägaren, känna till ljudisoleringen mellan lokalen och närliggande bostäder i fastigheten. Då kan ni minimera störningsrisken till grannarna genom att antingen ljudisolera eller anpassa musikanläggningen utifrån fastighetens förutsättningar. Även om ljudisoleringen har bedömts som "god", är det alltid de uppmätta ljudnivåerna i bostaden som avgör. Om klagomål inkommer är det i första hand ljudnivåerna hos den boende som ska utredas, inte ljudisoleringen.

Fläktar och installationer

Beroende på var ljudet uppkommer används olika grunder för bedömning/riktvärden. Riktvärden finns för ljudnivåer inomhus och utomhus. Riktvärden utomhus används normalt när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster.

Utomhus

Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller är tillämpliga. Riktvärdet under dagtid är 50 dBA klockan 06–18, 45 dBA kvällstid klockan 18–22 samt helger 06-22, och
40 dBA nattetid klockan 22–06. Om bullret innehåller inslag av toner kan riktvärdet i vissa fall skärpas med 5 dBA.

Inomhus

Riktvärden inomhus används när man är störd av buller inne i bostaden. Då är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus tillämpliga. Riktvärden finns bland annat för kontinuerligt (ekvivalent) buller, och gäller med fönster, vädringsluckor och dörrar stängda.

Kontinuerligt buller, till exempel från fläktar, får inte låta mer än 30 dBA Leq. Det är ett medelvärde av ljudnivån under en viss tid. Om bullret innehåller inslag av toner kan riktvärdet i vissa fall skärpas med 5 dBA.

Buller i boendemiljö

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter. Här får du råd om vad du kan göra om du störs av buller.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?