Miljöfarlig verksamhet

Det finns många företag som klassas som miljöfarlig verksamhet. Det handlar framför allt om företag där användning av mark, byggnader och anläggningar orsakar utsläpp till mark eller vatten. Ibland kan det också handla om andra störningar som påverkar människor eller miljön.

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli. Dessa kallas A-, B-, C- och U-anläggningar och omfattas av särskilda regler, lagar och tillstånd. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan i miljöprövningsförordningen.
Driver du ett företag med tillståndspliktig verksamhet måste du lämna in en miljörapport varje år till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Exempel på miljöfarlig verksamhet

Några exempel på miljöfarlig verksamhet:

 • avfallsåtervinning och uppläggning av massor
 • bensinstation    
 • djurhållning    
 • charkuteri    
 • energiproduktion    
 • fordonstvätt    
 • mekanisk verkstad
 • mellanlagring av farligt avfall
 • motorbana
 • målning- och lackering
 • skjutbana
 • plasttillverkning    
 • tryckeri
 • tvätteri
 • ytbehandling

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att starta en anmälningspliktig verksamhet måste du anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, senast sex veckor innan du påbörjar verksamheten.

Är du osäker på om din verksamhet kan vara miljöfarlig kan du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och fråga.

Avfall för anläggningsändamål

Återvinning av avfall är i grunden positivt. Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, avfallsmängden till deponi kan minska liksom transporterna. Återvinningen ska ske på ett sådant sätt att föroreningar på den nya platsen inte ökar.

Avfall och återvinning

Som företagare är du ansvarig för din verksamhets avfall lagras, transporteras och hanteras på ett säkert sätt.

Bilverkstad

Planerar du att starta en verkstad är det bra att känna till att bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på att det finns risk för utsläpp av oljor och kemikalier till mark och vatten.

Driftstörning

Om det har skett en driftstörning, avvikelse eller olycka på din verksamhet som kan innebära risk för hälsa eller miljön, så ska du genast rapportera det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Egenkontroll

Den som driver en miljöfarlig verksamhet ska ha rutiner för att själv kontrollera verksamheten. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan någon allvarlig skada inträffar.

Energi och transporter

Energi- och transportplaner är en viktig del i en verksamhets egenkontroll. Förutom att minska utsläpp av koldioxid är minskad energianvändning ett sätt att minska kostnaderna i ett företag.

Fordonstvätt

Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett storlek på tvätten. Det spelar ingen roll om du tvättar ditt eget fordon eller någon annans. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver en verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer reglerna.

Kemikalier i verksamheten

Den som driver företag är skyldig att se till att kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa och miljön.

Miljötillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö. Förvaltningen kontrollerar också att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen kan vi granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att registrera anläggningen hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Registreringen gör du via en e-tjänst på sidan om registrering av förbränning.

Taxor och avgift för miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens kostnad för tillsyn och myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Företag och verksamhetsutövare betalar därför en avgift för tillsynen. Årlig avgift baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

Vindkraft

I Kristianstads kommun finns 58 vindkraftverk etablerade som årligen producerar ca 250 GWh till det lokala elnätet. Det är tillräckligt för att förse 40 000 bostäder med hushållsel.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?