Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig myndighet inom Kristianstads kommun för beviljande av lotteritillstånd.

Kommuner ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vad är ett lotteri?

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen. Läs mer:

Vilken typ av organisation kan beviljas tillstånd för registreringslotterier?

Genom åren har vägledning om vilka organisationer som kan beviljas, eller inte beviljas, tillstånd och registrering vuxit fram genom praxis.

Kan beviljas tillstånd för registreringslotterier 

 • Idrottsförening 
 • Nykterhetsförening
 • Politiska partier
 • Pensionärsförening
 • Handikappförening
 • Konst-/kulturförening
 • Ungdomsförening
 • Hem & skolaföreningar
 • Brukshundsförening
 • Förening med humanitär verksamhet
 • Trossamfund
 • Lions

Kan inte beviljas tillstånd för registreringslotterier

 • Statliga organ
 • Kommunala organ
 • Arbetsgivarförening
 • Facklig organisation
 • Villaägareförening
 • Hyresgästförening
 • Skolklasser
 • Sektioner
 • Avelsförening
 • Intresseklubbar
 • Centrumförening
 • Rotary

Det här gäller vid ansökan om tillstånd för registreringslotterier

Utöver ovanstående vägledning om vilka organisationer som kan beviljas tillstånd gäller också följande:

 • Föreningen ska ha haft verksamhet så länge att en verksamhetsberättelse för senaste året finns tillgänglig. Genom den behöver man kunna se att verksamheten huvudsakligen bedrivs för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål.
 • Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet.
 • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål.
 • Föreningen inte vägrar någon inträde som medlem.
 • För sin verksamhet behöver intäkter från lotteri.
 • Lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där föreningen är verksam. Om en förening bedriver sin verksamhet i två angränsande kommuner (till exempel att föreningen har träningsarena i en kommun och matcharena i en annan kommun) bör en kommunikation finnas mellan berörda kommuner för att se till att det inte uppstår en ofördelaktig konkurrenssituation med andra föreningar.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • En kontaktperson för lotteriet ska finnas.
 • En registrering får beviljas för max 5 år.
 • Den totala omsättningen för samtliga lotterier anordnade inom registreringen får uppgå till 33 och 1/3 prisbasbelopp inom 5 år.
 • En registrering får förenas med villkor.
 • Värdet av vinsterna i de olika dellotterierna  ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde (den beräknade totala omsättningen) i lotteriet.
 • En kontantvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp.
 • Ny registrering kan inte börja gälla förrän den tidigare registreringstiden har löpt ut. Det gäller även om föreningen utnyttjat hela det belopp som omfattas av registreringen på 33 1/3 prisbasbelopp.
 • Registreringslotterier är undantagna från kravet på åldersgräns.
 • Registreringslotterier får inte inkludera vadhållning (satsa på utfallet på en framtida händelse), exempel på detta kan vara att tippa resultat på det egna lagets hemmamatcher. 

Under en beviljad femårsperiod startas och slutföres olika dellotterier efter godkännande av föreningens lotterikontrollant. 

Till ansökan måste föreningen tillhandahålla följande dokument, så länge de tidigare inte finns hos kommunen

 • Senaste verksamhetsberättelse
 • Senaste resultat- och balansräkning
 • Senaste revisionsberättelse
 • Föreningens stadgar
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier, beslutat vem som ska vara föreningens kontaktperson för lotterier samt vem som föreslås utses till kontrollant för lotteriet. Kontrollanten får inte sitta i styrelsen och ska helst inte vara medlem i föreningen, då rollen är att kontrollera lotteriverksamheten.

Undantag för genomförande av mindre lotterier - ideella föreningar och registrerade trossamfund

En ideell förening eller registrerat trossamfund kan anordna ett lotteri i samband med en tillställning som de själva anordnar. Det kan till exempel vara ett idrottsevenemang, teaterföreställning eller marknad. Även då föreningen deltar i någon annans anordnade tillställning så får lotteri anordnas om följande kriterier är uppfyllda:

 • Högsta insats 1/4000 prisbasbelopp.
 • Högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (vinsterna ska endast utgöras av varor). Presentkort eller liknande ska undvikas.
 • Lotteriet bedrivs inom en viss kommun och försäljningen sker inom det område där tillställningen eller sammankomsten anordnas. Vid försäljning utanför området för evenemanget ska föreningen ansöka om registrering.
 • Lotteri kan ordnas i samband med bingospel som den ideella föreningen eller registrerade trossamfundet anordnar.

Undantag för genomförande av mindre lotterier – privatpersoner och företag

En privatperson eller ett företag kan anordna ett lotteri om kraven enligt nedan är uppfyllda:

 • Högsta insats 1/4000 prisbasbelopp.
 • Högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp (vinsterna ska endast utgöras av varor). Presentkort eller liknande ska undvikas.
 • Lotteri får anordnas i samband med offentlig nöjestillställning och inom det anvisade området för den offentliga nöjestillställningen. Offentliga nöjestillställningen ska vara så pass stor att den kräver polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen, till exempel tävlingar, uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor. Det finns inget krav vad gäller ändamålet med tillställningen. En skolklass eller privatperson kan till exempel anordna en offentlig dans och där sälja lotter.
 • Offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål. I begreppet offentlig tillställning inryms dels offentliga nöjestillställningar, dels tillställningar såsom syföreningsauktioner, välgörenhetsbasarer och liknande. I denna punkt finns kravet att tillställningen ska ske till förmån för allmännyttigt ändamål.
 • För att klargöra detta begrepp måste man se till reglerna i 6 kap. 2 § spellagen.
 • Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Uttrycket konstnärligt verk avser såväl musikaliska framträdanden som diktläsning och liknande muntlig framställning. Hit räknas även cirkus- och teaterföreställning. Formen och inte kvaliteten är avgörande.
 • Försäljningsområdet är begränsat till det område inom vilket tillställningen eller sammankomsten anordnas.
 • Den som deltar i lotteriet ska omedelbart kunna se om hen har vunnit och genast få ut sin vinst.

Bara förhandsdragna lotterier får alltså anordnas.

Övriga lotterier som har undantag

Om deltagare inte behöver betala en insats krävs ingen licens eller registrering. Det innebär till exempel att det inte krävs någon licens om man har en utlottning där deltagarna bara ”gillar och delar” för att delta i lotteriet på sociala medier. 

Det behövs ingen licens eller registrering för spel om pengar med låga belopp under privata former, där det finns en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och spelet inte har en organiserad eller professionell prägel. Exempel på detta kan vara kortspel eller lotteri på en släktmiddag med symboliska insatser. 

Det finns ingen åldersgräns för att delta i lotterier som inte kräver licens eller registrering.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 31 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?