Hantering av kemiska produkter

Du som driver en verksamhet ansvarar för att dina kemikalier hanteras och förvaras på ett säkert sätt och att utsläppen från verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön.

Produkter med kemikalier ska vara rätt märkta och ha uppdaterade säkerhetsdatablad. Det ska också finnas rutiner vid läckage och olyckor.

Det är viktigt att kemiska produkter både hanteras och lagras med försiktighet. Risker för spill och olyckor kan till exempel finnas vid mottagning av produkterna. Samt vid interna transporter, vid användning av produkten eller vid avlämnande av farligt avfall.

Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall

Kemiska produkter och farligt avfall bör utöver behållaren de förvaras i vara sekundärskyddade. Sekundärskyddet ska vara av ogenomsläppligt material. Dess volym bör kunna innehålla den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållare som lagras i samma invallning.

Förvara alltid dina kemikalier där de utgör minsta möjliga risk för människors hälsa och miljö. Lagringsplatsen ska vara tät och utformad så att spill och läckage lätt kan upptäckas och samlas upp.

Cisterner, fat och andra behållare ska vara stadigt uppställda och inte placeras på varandra eller riskera att välta. Om det finns risk för att de kan bli påkörda behöver du ordna någon form av skydd för att undvika detta.

Dessutom ska din verksamhet:

 • inte förvara kemikalier eller farligt avfall som kan reagera med varandra (eller som av andra skäl är olämpliga att förvara tillsammans) i samma förråd eller inom samma invallning. Information om detta hittar du oftast i säkerhetsdatabladet för produkten.
 • inte förvara kemikalier eller farligt avfall i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande.
 • inte förvara kemikalier i närheten av livsmedel, foder eller andra produkter som ska förtäras.

Exempel på sekundärskydd:

 • invallning
 • uppsamlingskärl
 • dubbelmantlad behållare
 • skåp med kanter eller golv utan golvbrunn och tröskel

Andra åtgärder som förhindrar spill och läckage till avloppsbrunn eller omgivning.

 • att invallningen i första hand bör vara nederbördsskyddad. Då undviker du att den fylls med regn och snö. I andra hand kan tömning genom manuellt styrd pumpning vara ett alternativ. Tömning via ventil är inget bra alternativ eftersom en ventil kan glömmas öppen eller börja läcka.
 • inte förvara produkter som kan reagera med varandra inom samma invallning. Detta gäller även produkter som av andra anledningar är olämpliga att förvara tillsammans. Information om detta hittar du oftast i säkerhetsdatabladet för produkter.
 • skydda behållare med kemiska produkter mot påkörning om behållaren finns nära en väg eller andra körytor.

Tänk även på att:

 • kemikalier bör vara inlåsta så att obehöriga hindras från att komma i kontakt med dem. Då minskar risken för utsläpp av kemikalier eller att någon kommer till skada.
 • vid förvaring utomhus behövs ett sekundärt skydd med tak för att undvika att skyddet fylls med regnvatten.
 • löpande undersöka och genomföra åtgärder för att minska riskerna som finns relaterat till de kemiska produkter som hanteras, samt uppnår en säker hantering och minskar riskerna för att spill och läckage kan förorena avlopp och omgivning.
 • kemiska produkter som inte längre används ska sorteras bort (oftast som farligt avfall).
 • regelbundet undersöka risker med hantering av kemikalier. Genomför åtgärder för att uppnå en säker hantering och minska riskerna för spill och läckage som förorenar avlopp och omgivning.
 • överblivna kemikalier ska hanteras som ett avfall - (ofta farligt avfall). De får inte hällas ut i avloppet, på marken eller dylikt.

Förhindra spill och läckage

För behållare med flytande kemikalier och flytande farligt avfall bör du ha sekundära skydd. Ett sekundärskydd är en anordning som fångar upp vätska om en behållare går sönder, välter eller börjar läcka. Sekundärskyddet ska vara av ogenomsläppligt material och ska kunna innehålla den största behållarens volym plus minst 10 procent av övriga behållare som lagras på/i samma invallning. Placera påfyllningsrör, ventiler och slangar innanför det sekundära skyddet.

Läckage och olyckor

Om ett läckage eller spill inträffar, är det viktigt att det finns färdiga instruktioner för hur inblandad personal ska agera. Ett snabbt och rätt utfört arbete kan minska skadorna och saneringskostnaderna.

Tänk på att:

 • Det bör finnas saneringsutrustning med absorptionsmedel tillgängligt. Det är också bra om det finns möjlighet att stänga avloppsbrunnar.
 • Du som har en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska underrätta miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid driftsstörning. Detta gäller driftstörningar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen når du genom medborgarcenter, telefon 044-13 50 00 eller e-post kommun@kristianstad.se 
 • Kontakta Tekniska förvaltningen när det finns risk för läckage till kommunens dag- eller spillvattennät. Ring 044-13 44 44.
 • Ringa SOS 112 vid akuta situationer med risk för människors hälsa eller miljön.

Upptäcker du en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet så ska du underrätta oss om det.

Särskilt farliga kemiska produkter

Om du hanterar eller säljer särskilt farliga kemikalier kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen.

Du som säljer särskilt farliga kemikalier är bland annat skyldig att kontrollera att den som köper produkterna ska använda dem i en yrkesmässig verksamhet (privatpersoner behöver ha ett särskilt tillstånd).

Det finns också en anteckningsskyldighet för dig som överlåtare, vilket innebär att särskilda uppgifter vid överlåtandet måste tas och sparas i minst tre år. Särskilt farliga kemiska produkter måste förvaras inlåsta.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?