Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel.

Rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister

Sedan tidigare finns anteckningsskyldigheten i avfallsförordningen som innebär att alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisats först på begäran av tillsynsmyndigheten.

Rapporteringskravet ersätter inte anteckningsskyldigheten. De uppgifterna som ska rapporteras in beror på vad för typ av verksamhet du har. Du kan hitta vilka uppgifter som du ska lämna in i Avfallsförordningens (2020:614)6 kap. 1-5 §§. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida, se länk nedan.

Minska mängderna minskar kostnaderna

Omhändertagande av farligt avfall kan bli ganska dyrt. Därför bör du i första hand se till att minska mängderna farligt avfall som uppstår. Det gör du till exempel genom att granska vilka kemiska produkter som verkligen behövs. Trimma processerna och se till att de ämnen som används går åt till det de är avsedda att användas.

När du väljer kemiska produkter och varor med så lite farliga ämnen som möjligt kan du också minska avfallets farliga egenskaper. Det kan till exempel handla om att välja lösningsmedel utan aromatiska kolväten. Du kan också välja vattenburen färg istället för den med lösningsmedel. 

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall bör i första hand förvaras inomhus lagrat i täta och förslutna kärl. Vid förvaring utomhus bör avfallet vara lagrat i täta och förslutna kärl. Det ska vara invallat på tätt underlag, under tak och oåtkomligt för obehöriga. Behållare ska vara märkta med uppgifter om innehållet. För brandfarliga vätskor gäller även Sprängämnesinspektionens bestämmelser – kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

El-avfall, utan isoleroljor, ska lagras på tät yta. Det ska vara inlåst under tak i avvaktan på bortforsling till återvinningscentral eller en annan godkänd mottagare.

Farligt avfall får inte blandas med andra slag av farligt avfall eller annat slag av avfall. Lämna in farligt avfall i så ”ren” form som möjligt för säker hantering och destruktion. 

Så ska avfallet transporteras

Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall. Det ska lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling. Transport av farligt avfall kan ske i egen regi, men då måste du göra en anmälan till länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Transportdokument

När du skickar iväg farligt avfall ska du skriva ett transportdokument för varje transport. Dokumentet ska sparas i minst 3 år. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • avsändare (namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod)
  • mottagare och transportörens namn, postadress och organisationsnummer
  • avfallsslag enligt EWC och avfallsmängd

Brandfarliga, explosiva varor

Det finns särskilda regler för brandfarliga och explosiva varor och transport av dessa.

Farligt gods

Polismyndigheten kan svara på frågor om transport av farligt gods.

Egen transport av farligt avfall

Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

Med tillstånd från Länsstyrelsen kan du även få transportera:

  • särskilt farliga avfall till exempel sådant som innehåller PCB, cyanid eller kadmium
  • transport av avfall i större än ovan angivna kvantiteter,
  • transport av annans yrkesmässigt uppkomna farliga avfall.

Blanketter för anmälan och ansökan för tillstånd finns på Länsstyrelsens hemsida.

Du som transporterar farligt avfall ska föra anteckningar om:

  • varifrån de olika avfallsslagen kommer
  • till vilka anläggningar olika avfallsslag transporteras
  • hur ofta de olika avfallsslagen samlas in
  • på vilket sätt avfallsslagen transporteras

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?