Vindbruksplanen för Kristianstads kommun redovisar områden med olika möjlighet att inrymma vindkraftverk med hänsyn till bland annat vindförutsättningar och landskapsbild.

Vindbruksplan för Kristianstads kommun

Syftet med vindbruksplanen för Kristianstads kommun är att utifrån landskapets övergripande fysiska förutsättningar och värden undersöka vilket utrymme som finns för utbyggnad av vindkraft i kommunen, att utpeka områden med goda förutsättningar för vindkraft samt att ge riktlinjer för hur etableringar principiellt kan utformas. Vindbruksplanen ska bidra till en god hushållning såväl med vindenergin som med landskapets andra värden och resurser.

En viktig målsättning för vindbruksplanen är att försöka ta tillvara den miljövänliga resurs som vinden utgör. Planen omfattar hela kommunen, både land- och vattenområden och redovisar en indelning i tre olika lämplighetsklasser avseende vindkraftsetablering, A-, B- och C-områden.

Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-13

Vindbruksplan i sin helhet

Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov samt andra beslut om förändrad markanvändning.

Vindbruksplan som PDF

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?