Fängelset 2, Kristianstad

En förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten Fängelset 2 i centrala Kristianstad.

Illustration på planprocessen och visar det sjunde steget, beslut om antagande

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning med bostadsbebyggelse inom fastigheten Fängelset 2 samt att den före detta fängelsebyggnaden kan nyttjas för studentbostäder permanent. Detaljplanen ska också säkerställa att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet skyddas och bevaras.

Läge och omfattning

Granskning

Byggnadsnämnden beslutade 26 september 2023 § 157 att skicka Detaljplan Fängelset 2 i Kristianstad på granskning. Tiden för att lämna in synpunkter på granskningsförslaget har gått ut. Handlingarna finns nedan för kännedom.

Meddelande om granskning Pdf, 231.1 kB.
Planbeskrivning Fängelset 2, granskning Pdf, 4.9 MB.
Plankarta Fängelset 2, granskning Pdf, 1.4 MB.
Samrådsredogörelse Fängelset 2, granskning Pdf, 682.1 kB.
Tjänsteutlåtande Fängelset 2, granskning Pdf, 264.3 kB.
Beslut BN dp Fängelset 2, samråd Pdf, 559.3 kB.

Utredningar
Dagvatten- och skyfallsutredning, Tyréns 2022-03-07 Pdf, 2 MB.
Markteknisk undersökningsrapport, Tyréns, 2021-05-31 Pdf, 2.8 MB.
Kompletterande markundersökning, Tyréns 2022-01-31 Pdf, 3.2 MB.
Kulturhistorisk värdering, Regionmuseet Skåne, 2022-04-05 Pdf, 7.5 MB.
Översiktlig geoteknisk undersökning, Tyréns, 2021-05-31 Pdf, 479.5 kB.
Ekonomisk värdering av träd, Arbor Syd, 2022-01-14 Pdf, 636.8 kB.
Trafikutredning, Fängelset 2, Tyrens, 2022-03-11 Pdf, 447.7 kB.
Trafikbullerutredning Detaljplan, Tyrens, 2022-03-12 Pdf, 690.7 kB.
Planprogram för Fängelset 2 på Östermalm i Kristianstad, 2017-01-31 Pdf, 10.6 MB.
Trafikutredning, Fängelset 2, Tyrens (2023B), 2023-04-28 Pdf, 381.9 kB.
PCB-inventering, Fängelset 2, Tyréns (2023A), 2023-04-20 Pdf, 1.1 MB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?