Vapenbrodern 5 och 7, Kristianstad

Förslaget för fastigheterna Vapenbrodern 5 och 7 i centrala Kristianstad utgår från att befintliga äldre industri- och verksamhetslokaler ersätts med ny bebyggelse med en placering och ett utseende som tar hänsyn till områdets karaktärsdrag och historia för att förstärka stadens entré mot Långebro.

Illustration på fjärde steget i planprocessen, vi reviderar förslaget.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnad av främst flerbostadshus i en kvartersmässig struktur. Stadsförnyelseförslaget utgår från att befintliga äldre industri- och verksamhetslokaler ersätts med ny bebyggelse som regleras i höjd, placering utmed gata och med ett utseende som tar hänsyn till områdets karaktärsdrag och historia. Avsikten är att förtäta kvarteret med högre bebyggelse och förstärka stadens entré mot Långebro.

Planförslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan för Kristianstads stad, antagen av KF 2021-12-14 och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kommunens bedömning är att planförslaget inte har en sådan miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap miljöbalken behöver göras.

Läge och omfattning

Planområdet ligger i stadsdelen Söder i centrala Kristianstad, intill Lastageplatsen och Helge å i väster, bostadsbebyggelsen inom kvarteret Axel Lillie i norr, Gamla begravningsplatsen i öster och kanalen i söder. Planområdet innefattar fastigheterna Vapenbrodern 5 och 7 som utgörs av äldre industri- och verksamhetsbebyggelse samt markparkering. Planområdets omfattar cirka 2990 kvadratmeter.

Planområdet är avgränsat till kvarteret Vapenbrodern med undantag från den intilliggande silversmedja inom fastigheten Vapenbrodern 8, som inte föreslås förändras.

Fastighetsägare är AB Kristianstadsbyggen (ABK).

Kort historik

Kvarteret Vapenbrodern har inrymt industribebyggelse från mitten av 1800-talet som kallades Beckhusen. Beckhusen som inrymde magasin och packhus var kopplade till hamn- och lastplatsen. År 1859 fastställdes en tomtindelning, vilken berörde bland annat kvarteret Vapenbrodern som nu fick sin form och indelning. Kvarterets samtliga byggnader har med åren genomgått förändringar. De större förändringarna skedde under sent 1890-tal då det etablerades en större spritindustri på platsen med bland annat ett större destilleringstorn som var 20 meter högt. Tornet ritades av Magnus Isæus som senare kom att bland annat gestalta Sturebadet i Stockholm. Spritverksamheten bedrevs av Absolut Vodkas upphovsman Lars Olsson Smith. Verksamheten upphörde kring 1910-talet då lokalerna i stället användes till bageri. Tornet kom då i stället att nyttjas som spannmålsmagasin men eldhärjades år 1929 och finns inte längre kvar på platsen. Bagerierna upphörde 1948 och därefter inrymde byggnaderna istället boktryckeri, därefter bland annat mekanisk verkstad och möbelaffär. Idag står lokalerna tomma.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?