För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten stadsplanering och i en planprocess har du möjlighet lämna synpunkter när planen ställs ut på samråd och granskning.

Bild som illustrerar planprocessen

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta som är juridiskt bindande handling som reglerar bland annat vad mark får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Marken kan användas till exempelvis för bostäder, handel eller industri. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. Processen för en detaljplan kallas planprocess och regleras av plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Hur lång tid en detaljplanprocess tar varierar och beror främst på detaljplanens omfattning och dess komplexitet. Ändring eller upprättande av en ny detaljplan kan ta mellan 2-5 år att färdigställa. I vissa fall tar planarbetet ännu längre tid för att andra frågor behöver klargöras innan planen kan antas.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om detaljplanering.

Illustration på planprocessen som sker när man tar fram en detaljplan.

Processen när en ny detaljplan tas fram.

När krävs en detaljplan?

Arbetet med en detaljplan börjar med en idé eller ett behov. Det kan handa om att en markägare, en byggherre eller kommunen vill bygga nytt på en plats där det inte finns någon detaljplan idag. En annan anledning till att en ny detaljplan kan krävas är om regleringarna i gällande detaljplan inte möjliggör för utvecklingen som planeras i området.

Ansökan om planbesked

Om någon vill utföra en åtgärd, till exempel bygga bostäder, som inte är möjlig utifrån gällande detaljplan eller på grund av att detaljplan saknas, så finns möjlighet att ansöka om planbesked. Ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av vad du vill göra, ungefärlig omfattning och en karta över området som berörs. Planbeskedet ska enligt lag behandlas inom fyra månader från det att du har skickat in en komplett ansökan. Innan en ansökan om planbesked skickas är det bra att kontakta planavdelningen för en tidig dialog.

Genom planbeskedet får sökanden veta om kommunen ställer sig positiv till att ta fram eller ändra en detaljplan så att den aktuella byggåtgärden kan genomföras. Om bedömningen är att inte planlägga området måste skälen redovisas i planbeskedet. Det är byggnadsnämnden som beslutar om planbesked. Viktigt att känna till är att den som söker ett planbesked är skyldig att betala en avgift i enlighet med kommunens taxa. Det är inte möjligt att överklaga ett planbesked.

Eventuellt program

Innan kommunen påbörjar en detaljplan kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningarna. Ett planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Program kan även göras som underlag för översiktsplaner. Ett planbesked är ett beslut som inte är bindande och kan inte överklagas.

Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt planering. Planprogrammet godkänns som ett underlag för fortsatt planering men är ingen bindande handling.

Samråd

Samrådsskedet innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och sänds på samråd till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Under en angiven tid finns möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Förslaget till detaljplan bearbetas sedan bland annat utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet.

Granskning

Granskningsskedet innebär att det det slutliga planförslaget sänds ut på granskning. Under en angiven tid finns möjlighet att lämna synpunkter på planen. För att ha rätt att överklaga beslutet att anta planen ska skriftliga synpunkter ha lämnats senast under granskningsskedet.

Antagande

När detaljplanen genomgått granskningen och alla berördas synpunkter och yttranden är tillgodosedda kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.

Efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla inleds tre veckors prövotid. Under dessa tre veckor har de sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter under samråd och/eller granskning och inte anser sig fått dem beaktade möjlighet att överklaga. Då inleds en överklagandeprocessen som leder till att detaljplanen antingen får laga kraft eller upphävs.

Laga kraft

Beslutet att anta en detaljplan får laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva kommunens antagandebeslut.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?