I den gällande detaljplanen för södra delen av Galleria Boulevard tillåts centrumverksamheter, handel, parkering och bostäder. Skola tillåts inte. En ny detaljplan skulle möjliggöra även för skolverksamhet i form av gymnasieskola, högskola, universitet och övrig vuxenutbildning.

Illustration på fjärde steget i planprocessen, vi reviderar förslaget.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av södra delen av Galleria Boulevard (Kvarter C) med lokaler för gymnasieskola. Även högskola, universitet och övrig vuxenutbildning tillåts. Byggnaden ska även kunna användas för centrumverksamheter. Källarplanet ska kunna användas som parkeringsanläggning.

Byggrätten anpassas till behovet av lokaler för gymnasieskola. Samtidigt ska möjligheter att begränsa negativ påverkan på angränsande bostadslägenheter tas tillvara avseende skuggning och dagsljusinsläpp.

Planprocessen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning innan detaljplanen antas.

Läge och omfattning

Planområdet består av södra delen av Galleria Boulevard (Kvarter C) samt angränsande mark i öster. Området gränsar i väster till Östra Boulevarden, i söder till Hästtorget och i öster till Kanalparken och punkthuset No.12.

Södra delen av Galleria Boulevard (Kvarter C) består av två oinredda handelsplan och ett oinrett källarplan. Markområdet i öster består av lastzonsområde, tillfart till ett planerat parkeringsgarage samt tillfart och kommunikationsytor till ett punkthus med bostäder inom Domus 3. I planområdet ingår även en remsa av Kanalparken med plantering och sittplatser.

Kort historik

Området med Galleria Boulevard och Hästtorget ligger inom den del av staden som från 1800–talets mitt utgjorde Östra Salutorget. Under 1800–talet miste Kristianstad sin betydelse som fästning och på 1850–talet revs vallar och bastioner för att ersättas med trädkantade boulevarder efter internationellt mönster. Östra Salutorget var ett stort sammanhängande område som bildades öster om Östra Boulevarden efter befästningsverkens raserande. Både de årliga marknaderna och delvis också torghandeln flyttades hit. Bebyggelsen väster om Östra Boulevarden är en del av den ursprungliga rutnätsstaden från 1600–talet.

Innan Galleria Boulevard uppfördes bestod området av storskalig bebyggelse i form av varuhuset Domus med tillbyggd biograf, ett resecentrum och stora öppna ytor med parkering.

Samråd

Byggnadsnämnden beslutade 23 maj 2023 § 93 att skicka Detaljplan för Domus 4 m.fl. i Kristianstad på samråd. Tiden för att lämna in synpunkter på samrådsförslaget har gått ut. Handlingarna finns nedan för kännedom.

Meddelande om samråd Pdf, 172.1 kB.
Planbeskrivning Domus 4, samråd Pdf, 3.7 MB.
Plankarta Domus 4, samråd Pdf, 1.5 MB.
Beslut BN dp Domus 4 om samråd Pdf, 163.9 kB.

Utredningar
Dagsljusutredning, Fojab, 2023-02-07 Pdf, 3.1 MB.
Skuggstudie, Fojab, 2022-02-07 Pdf, 3.1 MB.
Trafik PM, Ramboll, 2023-02-21 Pdf, 3.5 MB.
Skyfallskontroll, Tyréns, 2023-02-01 Pdf, 1 MB.
Geoteknisk utredning, Tyréns, 2008-10-31 Pdf, 1.1 MB.
Detaljerad miljöteknisk markundersökning, Tyréns, 2012-08-28 Pdf, 3.7 MB.
Efterbehandlingsrapport markföroreningar, Peab, 2014-12-16 Pdf, 3.4 MB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?