Kristianstad 3:5, Åraslöv 27:1 med flera i Nosaby

Illustration på andra steget i planprocessen, ett första förslag tas fram.

Den före detta golfbanan i Nosaby görs om till ett våtmarks- och rekreationsområde. Syftet är att hantera och rena dagvatten i de norra och östra delarna av staden, samtidigt som det skapar möjligheter för förbättrat friluftsliv och rekreation för invånarna.

Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har fattat beslut om planuppdrag - ett förslag till detaljplan tas fram, för att möjliggöra att den före detta golfbanan i Nosaby omvandlas till ett våtmarks- och rekreationsområde. För detaljplanen finns en preliminär tidplan som innebär att den skulle kunna antas under andra halvan av 2025.

Syfte

Syftet med planuppdraget är att utveckla den före detta golfbanan i Nosaby till ett våtmarks- och rekreationsområde. Detta för att ta hand om och rena dagvatten inom de norra och östra delarna av Kristianstad. Inom det föreslagna våtmarksområdet finns det potential till ett utvecklat friluftsliv och rekreativa värden. I samband med planläggningen av våtmarken föreslås även byggrätten för Nya Vallbjörka IP utökas från 500 m2 till 2000 m2 byggnadsarea.

Läge och omfattning

Området, som sträcker sig över cirka 78 hektar, är strategiskt beläget i östra Kristianstad mellan Österäng och Hammar.

Projektet Nosabyvikens våtmarksområde

Projektet Nosabyvikens vårmarksområde är uppdelat i tre funktionsområden som kommer att byggas ut i etapper, med start från norr. De norra delarna planeras för betesmarker för djur i inhägnat område samt tillgänglighetsanpassad stig och utkikstorn. Den södra delen blir av mer parkliknande karaktär med naturliga inslag. Inom området återfinns funktioner som uteklassrum, hundrastgård, rastplatser och en vattenlekplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?