Digital samhällsbyggnad Kristianstad

På nationell nivå pågår ett stort arbete med att gå från en uppdelad samhällsbyggnadsprocess till en sömlös obruten digital process. Som en del i den målsättningen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen startat ett projekt som heter Digital samhällsbyggnad Kristianstad.

Projekt och delprojekt

Grunden till att kunna skapa en digital samhällsbyggnadsprocess inom förvaltningen är att den data som vi använder oss av är kvalitetssäkrad. Den data som används inom processen behöver vara av god kvalitet. Den behöver ha en tillräckligt hög noggrannhet för vad den ska användas till och följa de standarder som satts upp på nationell nivå.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat sex delområden som vi behöver utveckla för att en digital samhällsbyggnadsprocess inom förvaltningen ska vara möjlig.

Kvalitetssäkrade fastighetsgränser

Fastighetsgränserna kan i sitt läge variera mellan faktiskt läge i fält och läget i den digitala registerkartan (DRK). Detta beror på när gränsmarkeringarna är skapade och vilken metod som använts vid inmätningen och framställandet av dem. Kvalitetssäkrade fastighetsgränser är viktigt för en effektiv byggprocess, både när det gäller projektering och byggande.

Digital översiktsplan

Kristianstads kommun arbetar med den översiktliga planeringen i enlighet med Boverkets modell för översiktsplanering, ÖP-modellen. Modellen, som finns tillgänglig på Boverkets webbplats. Vi behöver anpassa databasen för att möjliggöra för digitalisering av processen.

Digitala detaljplaner

Digitala detaljplaner är en viktig komponent i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Alla nya detaljplaner som tas fram i dag är digitala. Men kommunen har cirka 1100 planer framtagna före 2022 som behöver återskapas digitalt.

Dataåtkomst webbkartor

De kartor som presenteras via Kristianstads kommuns webbplats är viktiga komponenter i samhällsbyggnadsprocessen och ett mycket viktiga för kommunens verksamheter. Här samlas den geografiska information som utgör grunden för de beslut som tas i processen. De system som används idag behöver bytas ut för att motsvara de krav på robusthet och åtkomlighet som organisationen och intressenterna ställer.

Dataåtkomst - öppen data

Projektet ska underlätta för kommunala och regionala verksamheter att tillgängliggöra öppna data på ett enkelt, effektivt och standardiserat sätt samt öka näringslivets kunskap och användning av offentliga öppna data.

Informationsförvaltning

I samhällsbyggnadsprocessen flödar en mängd data/information. Datans kvalitet, ursprung och aktualitet är av avgörande betydelse för möjligheterna att kunna använda den i de olika ingående processkedena. Genom en tydlig märkning av data ökar möjligheten att rätt data används vid rätt tillfälle. Det leder till mer kvalitetssäkrade beslut och en högre rättssäkerhet.

Syfte och målsättning

Projektet Digital samhällsbyggnad Kristianstad syftar till att lägga grunden för skapa en digitalt obrutna samhällsbyggnadsprocessen, där kvalitetssäkrade data löper som en röd tråd genom processen.

Det övergripande målet är att kunna erbjuda medborgarna en högre servicenivå, snabbare beslut, ökad transparens och tillgänglighet samt bidra till en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess. Genom att arbeta med de sex identifierade områden/delprojekten läggs en bra grund för en möjlig digitalt obrutna samhällsbyggnadsprocessen, där kvalitetssäkrade data löper som en röd tråd genom processen.

Avgränsning

Projektet berör endast de delar av samhällsbyggnadsprocessen som ligger inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltnings ansvarsområde.

Tidplan

Projektet pågick under perioden februari 2022 till och med december 2023.

Framtiden?

En sammanställning har gjorts och utifrån den pågår en diskussion om någon form av fortsättning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?