Åhus 42:165 m fl i Åhus

Ett förslag till ny detaljplan i Transval Åhus som ska möjliggöra för bostäder i varierad utformning. Exploatören vill utveckla en tät bebyggelse med stadsradhus och flerbostadshus där tanken från exploatören är att dessa ska kunna utvecklas till kategoriboende för äldre.

Illustration på fjärde steget i planprocessen, vi reviderar förslaget.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder med en högre exploateringsgrad. Inom ramen för detta möjliggör detaljplanen för flerbostadshus och sammanbyggda markbostäder. Vidare syftar även detaljplanen att säkerställa en ny cykelväg utmed planens södra gräns och för att säkerställa trafiken till och från området kommer även en ny väganslutning att krävas i söder.

Läge och omfattning

Planområdet ligger mellan Yngsjövägen, Nunnestigen och Munkstigen i Transval. Det
omfattar fyra enskilda villafastigheter varav tre är bebyggda, samt en mindre enskild
fastighet planlagd som allmän platsmark gata i anslutning till Nunnestigen. Planområdets areal utgör cirka 8 200 m2.

Marken ägs av Transval park AB.

Samråd

Byggnadsnämnden beslutade 2 november 2021 § 222 att skicka Detaljplan för Åhus 42:165 med flera i Åhus på samråd. Tiden för att lämna in synpunkter på samrådsförslaget har gått ut. Handlingarna finns nedan för kännedom.

Meddelande om samråd Pdf, 214.2 kB.
Planbeskrivning Åhus 42:165, samrå Pdf, 2.5 MB.d
Plankarta Åhus 42:165, samråd Pdf, 643.4 kB.
Beslut BN dp Åhus 42:165 om samrå Pdf, 590.4 kB.d

Utredningar
Dagvattenutredning, Tyréns, 2021-01-14 Pdf, 2.3 MB.
Florainventering, Kjell-Arne Olsson, 2020-05-20 Pdf, 4.2 MB.
Mur Geoteknik, Awer Sverige AB, 2020-05-28 Pdf, 2.3 MB.
PM Geoteknik, Awer Sverige AB, 2020-05-29 Pdf, 1.2 MB.
Bullerutredning, Ramböll, 2018-04-19 Pdf, 5.7 MB.
Trafik- och bullerutredning, Ramböll, 2017-05-29 Pdf, 1.9 MB.
Radonmätning, Radonanalys GJAB, 2020-04-16 Pdf, 182.3 kB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?