Yllefabriken 20 m fl i Kristianstad

Ett förslag till ny detaljplan för bostads- centrumändamål, park, stråk och gator. En omvandling av stadsdelen Söder från
industriområde till en tät hållbar stadsbygd.

Illustration på fjärde steget i planprocessen, vi reviderar förslaget.

Syfte

Detaljplanen syftar till att bidra till en omvandling av stadsdelen Söder från
industriområde till en tät hållbar stadsbygd som med hög arkitektonisk gestaltning länkas
samman med innerstaden och den lokala kulturmiljön genom hänsyn, utformning,
anpassning och materialval. Nya gena cykelstråk och parkstråk ska sammanlänka det nya
området med innerstaden och stadens målpunkter. Ett parkstråk som på sikt kan
överbrygga järnvägen över till Arenatorget är en grundbult i den nya strukturen. Befintliga
naturvärden och ekosystemstjänster ska tas tillvara och nya skapas. Flödesreglering ska
ske med rening och fördröjning i öppna system innan dagvattnet släpps till Helge å,
översvämningsytor för 100 årsregn ska skapas. Detta avses lösas genom mångfunktionell
utveckling av befintligt grönområde. Trafikstrukturen ska utvecklas så att bilen får en
underordnad roll i förhållande till oskyddade trafikanter. Parkeringshus ska uppföras med
en trafikmatning som avlastar befintliga bostäder i anslutning till planområdet. Detta
avses säkras med vägreservat för en ny gata som ansluter till Arenavägen som på sikt
ersätter Styrmansgatan. Ytan kan först tas i anspråk när järnvägsmuseet har flyttat.

Läge och omfattning

Planområdet är cirka 55 400 m2 och beläget på ömse sidor Widellgatan på Söder i
Kristianstad, i norr gränsar planområdet till den gamla yllefabriken Yllan som idag bland annat är företagshotell. I öster avgränsas området av järnvägen, i väster till befintlig skyddsvall mot
Helge å och i söder till befintligt villaområde.

Yllefabriken 20 och Konservfabriken ägs av Herant Kommanditbolag (Byggnads AB
Bröderna Persson), Lantmännen äger Yllefabriken 19, Kristianstads kommun äger
Konservfabriken 14, Kristianstad 4:37, Kristianstad 4:38, Trafikverket är markägare till
Kristianstad 4:19.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?