Norra Åsum 3:3 och Vilan 1:75 m fl i Kristianstad

Hedentorpsvägen måste flyttas inför vallbygget på Vilan. Därför finns det nu ett förslag till detaljplan för en ny sträckning av Hedentorpsvägen, från en ny cirkulationsplats på Långebrogatan fram till den befintliga Hedentorpsvägens bro över E22.

Illustration på fjärde steget i planprocessen, vi reviderar förslaget.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny sträckning av Hedentorpsvägen mellan E22 i söder och Långebrogatan i norr. Detaljplanen anger erforderliga ytor för gata och gång- och cykelvägar, samt intilliggande rekreativa ytor för att skapa ett attraktivt gaturum och entré till stadskärnan. Detaljplanen hanterar även justeringar i den anslutande gatustrukturen för Långebrogatan och Bomgatan.

Läge och omfattning

Planområdet ligger inom den östra delen av Vilan i Kristianstad och är ett äldre industri- och spårområde. Detaljplanen omfattar cirka 5 hektar och berör fastigheterna Vilan 1:12, 1:15, 1:18, 1:60, 1:69, 1:70, 1:71, 1:72, 1:73, 1:75, 1:83, Norra Åsum 3:3, Härlöv 50:30, Konditorn 5, Filaren 8, Slakteriet 4, Lastbilen 1 och Släpvagnen 2. Fastighetsägare är Kristianstads kommun, förutom fastigheterna Vilan 1:15 och Slakteriet 4 som är i privat ägo.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?