ÄDP kvarteren Martornen och Misteln

Kvarteren Misteln och Martornen är idag planlagt för icke störande verksamheter och byggrätten medger ett relativt låg exploateringsgrad. Syftet med planförslaget är att på ett effektivare sätt tillvarata och möta de behov av verksamhetsmark som finns i kommunen idag

Illustration på fjärde steget i planprocessen, vi reviderar förslaget.

Syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att på ett effektivare sätt tillvarata planlagd mark för verksamheter/industri och på ett bättre sätt möta de behov av verksamhetsmark som finns i kommunen idag. Inom ramen för detta ändras exploateringsgraden för största byggnadsarea från 30 procent till största byggnadsarea 60 procent av fastighetsarean. I samband med denna planändring görs även justeringar med syftet att uppdatera detaljplanen efter nya förutsättningar som tillkommit i området.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Läge och omfattning

Planområdet är beläget i norra delen av Åhus mellan väg 118 och Åhusbanan samt norr och söder om Täppetleden. Området omfattar cirka 9 hektar detaljplanelagd mark för icke störande verksamheter enligt planbeteckningen J (industri). Planområdet har avgränsats till kvarteren Misteln i norr och Martornen i söder då det är dessa kvarter som berörs av förslaget.

Planområdet utgör cirka 94 000 m2 kvartersmark för verksamheter enligt planbeteckningen J (industri). Cirka 7 200 m2 av kvartersmarken utgör en del av fastigheten Horna 3:12 som ägs av kommunen. Resterande kvartersmark ägs av privata aktörer.

Samråd

Byggnadsnämnden beslutade 21 november 2023 § 204 att godkänna Detaljplan HORNA 3:12 etapp 2 - kv Martornen och Misteln, kvarteren väster om järnvägen, för samråd. Samrådstiden var 7 december 2023 till 19 januari 2024. Handlingarna finns nedan för kännedom.

Meddelande om samråd Pdf, 164.9 kB.
Planbeskrivning samrådshandling Pdf, 817.5 kB.
Plankarta samrådshandling Pdf, 993.6 kB.
Beslut BN samråd 2023-11-21 § 204 Pdf, 136.6 kB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?