Hammar del av 9:151 i Kristianstad

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för utbyggnad av verksamhet utan omgivningspåverkan samt bilservice i Hammar.

Illustration på planprocessen och visar det sjunde steget, beslut om antagande

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utbyggnad av verksamhet utan omgivningspåverkan med tillhörande komplement samt bilservice i området som inom resterande ytor utgörs av lättare verksamhet. Detaljplanen ska även säkerställa erforderliga ytor för fördröjning av dagvatten.

Planförslaget överensstämmer med antagen ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad från 2021.

Läge och omfattning

Gällande detaljplan

Området är inte planlagt sedan tidigare men ligger i direkt anslutning till planlagt och utbyggt verksamhetsområde.

Samråd

Byggnadsnämnden beslutade 22 november 2022 § 185 att skicka Detaljplan för Hammar 9:151 i Kristianstad på samråd. Tiden för att lämna in synpunkter på samrådsförslaget har gått ut. Handlingarna finns för kännedom under rubriken Samrådshandlingar.

Granskning

Förvaltningschef på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade enligt delegation BN 2022-11-22, § 185 att godkänna Detaljplan för del av Hammar 9:151 i Kristianstad för granskning. Tiden för att lämna in synpunkter på granskningsförslaget har gått ut. Handlingarna finns för kännedom under rubriken Granskningshandlingar.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?