Yngsjö 4:251, Tofta gård i Yngsjö

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Yngsjö 4:251, Tofta Gård i Yngsjö. Förslaget möjliggör för en blandad bostadsbebyggelse som är anpassat till omgivande kulturmiljö i ett centralt läge i Yngsjö.

Illustration på planprocessen och visar det sjunde steget, beslut om antagande

Planen har varit ute på samråd och granskning. Samrådshandlingar och granskningshandlingar finns tillgängliga nedan. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i ett centralt läge i Yngsjö med anpassning till omgivande kulturmiljö. Inom planområdet avsätts gemensamma ytor för bland annat dagvattenhantering, torgmiljö och naturvärden.

Planprocessen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning innan detaljplanen antas.

Bakgrund

Detaljplanen var utsänd för samråd i juli 2022 och planförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Bland annat har antalet bostäder minskats, ett flerbostadshus har tagits bort och tillåtna nockhöjder har sänkts till 7,5-9,5 meter samt kompletterats med bestämmelser om fasadhöjder och takvinklar, vilket innebär att bebyggelsen inom planområdet blir 1-2,5 våningar hög. Uppdaterade utredningar och illustrationer har tagits fram. Planförslaget har även justerats avseende naturmark, bullerskydd, avhjälpande av markförorening samt fastighetsrättsliga frågor.

Läge och omfattning

Planområdet ligger i Yngsjö by mellan väg 118 och Gamla Byvägen och gränsar till Yngsjö skola. Detaljplanen omfattar fastigheten Yngsjö 4:251, Tofta gård, samt del av Yngsjö 4:249, en liten del av Yngsjö 14:53 och av Yngsjö s:11. Planområdet är sammanlagt cirka 39 000 m2 stort.

Fastigheten Yngsjö 4:251, Tofta gård, samt del av Yngsjö 14:53, är båda i privat ägo. Yngsjö 4:249 ägs av Kristianstads kommun. Yngsjö s:11 är en outredd marksamfällighet.

Granskning

Byggnadsnämnden beslutade 21 november 2023 § 205 att godkänna Detaljplan Yngsjö 4:251 Tofta Gård, för granskning. Granskningstiden var 7 december 2023 till 19 januari 2024. Handlingarna finns för kännedom.

Kungörelse om granskning Pdf, 160.5 kB.
Plankarta Tofta gård granskning Pdf, 881.5 kB.
Planbeskrivning Tofta gård granskning Pdf, 3.2 MB.
Samrådsredogörelse granskning Pdf, 616.1 kB.
Beslut BN Granskning 2023-11-21 § 205 Pdf, 139 kB.

Utredningar
Illustrationskarta, Gunilla Svensson arkitektkontor, 2023-10-24 Pdf, 1.8 MB.
Naturvärdesinventering, WSP, 2019-01-30 Pdf, 3 MB.
Geoteknisk och markmiljöundersökning, PQ Geoteknik & Miljö AB, 2019-05-08 Pdf, 4.1 MB.
Miljöinventering farligt avfall, Nordisk Sanering & Rivnings Service AB, 2019-06-02 Pdf, 889.9 kB.
Analys av PAH och olja, Tekomo Byggnadskvalitet AB, 2019-05-29 Pdf, 517.3 kB.
Riskutredning, Tyréns, 2021-09-06 Pdf, 1.3 MB.
Trafikmätning Gamla Byvägen, Trafikia, 2021-09-24 Pdf, 1.2 MB.
Trafikbullerutredning, Tyrens, 2023-07- 06 Pdf, 1.5 MB.
Trafikutredning, Tyrens, 2023-08-11 Pdf, 839 kB.
Dagvattenutredning översiktlig, Ramböll, 2020-08-21 Pdf, 3.1 MB.
VA- och dagvattenritningar, Griab, reviderad 2023-09-06 Pdf, 2.1 MB.
VA- och dagvattenutredning, Griab, reviderad 2023-09-06 Pdf, 655.1 kB.
Gatusektioner, Gunilla Svensson arkitektkontor, 2023-10-24 Pdf, 291.5 kB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?