Översiktlig planering

Genom politisk antagna översiktsplaner, strategier och program anger kommunen en viljeinriktning för hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer på lång sikt ska användas och utvecklas.

Översiktsplaner, strategidokument och program är inte juridiskt bindande men utgör viktiga beslutsunderlag för utvecklingen och markanvändningen i kommunen.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och den utgör ett viktigt beslutsunderlag för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument för fysisk planering.

  • Kommunen måste enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som visar hur mark-och vattenområden i kommunen anses vara bäst lämpad att använda.
  • Översiktsplaner är över stora områden (städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.
  • Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov
  • Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige. En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell. Detta görs i samband med framtagandet av planeringsstrategin.
  • Varje mandatperiod ska en planeringsstrategi tas fram. Planeringsstrategin ska vara framåtsyftande och utgöra en politisk helhetsbedömning av översiktsplanen. I detta arbete ingår att utreda behovet av att uppdatera översiktsplanen eller att till exempel ta fram nya planeringsunderlag.

Hur tar man fram en översiktsplan?

Översiktsplanen har en samordnande och övergripande roll för olika framtidsfrågor, där dialog spelar en viktig roll under processen. Processen med att ta fram en översiktsplan delas in i olika skeden; samråd, granskning och antagande. Hur processen ska gå till regleras i plan- och bygglagen (PBL) och ger kommunens invånare rätt att under minst två tillfällen, samråd och granskning, lämna synpunkter på förslag till översiktsplan. En översiktsplan antas alltid av kommunfullmäktige.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om översiktsplanering.

Antagna strategier och planer

Kommunen arbetar också med andra former av strategier, utredningar och planeringsprojekt på översiktlig nivå.

Planeringsstrategi 2023

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2021 att kommunen ska ta fram en planeringsstrategi för antagande innan hösten 2024. Kommunens översiktsplaner är strategiska politiska dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategins syfte är att bidra till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och förändras utifrån nya förutsättningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november § 255 att anta planeringsstrategi för Kristianstads kommun.

Att en ny planeringsstrategi har tagits fram innebär dock inte per automatik att antagna översiktsplaner behöver ändras utan den ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. Det kan till exempel handla om att kommunen i planeringsstrategin anger att det finns ett behov av att se över den kommunomfattande översiktsplanen, eller att översiktsplanens detaljeringsgrad behöver ändras för en viss del av kommunen. Det kan också handla om att någon del av översiktsplanerna behöver ändras för att tillgodose ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, grönområden, utbyggnad av kommunikationsleder och kulturmiljön.

Planeringsstrategin kan ändras under pågående mandatperiod. Fokus i planeringsstrategin ska vara på de strategiska frågorna som behandlar utvecklingen av den fysiska miljön och hur vi kan nå Kristianstad kommuns vision ”Vi lyfter tillsammans” och de uppsatta målen i den strategiska färdplanen.

Om inte kommunen hade antagit en planeringsstrategi inom avsett tidsintervall anses samtliga översiktsplaner vara inaktuella, det vill säga även inklusive eventuella ändringar för en viss del av kommunen och tillägg avseende ett visst allmänt intresse.

Planeringsstrategi för Kritianstads kommun 2023 Pdf, 6 MB.

Grönstrategi 2017

Utvecklingen av parker och grönområden i Kristianstads kommun styrs av en övergripande grönstrategi som innehåller en vision, inriktningar och prioriteringar för utvecklingen av grönytorna. Grönstrategin antogs av kommunfullmäktige den 20 september 2017.

Grön- och blåstrukturen avser alla vegetationsklädda ytor och vattenområden i kommunen både på kommunal och privat mark. Grönstrategin utvecklas i grönplanen till konkreta riktlinjer och åtgärder samt med kartunderlag för viktiga områden och samband.

Antagen grönstrategi 2017 Pdf, 2.3 MB.

Grönplan 2019

Parkeringsnormer 2018

Som en del i Kristianstads kommuns arbete med en mer hållbar trafikutveckling har Kristianstads kommun tagit fram parkeringsnormer för cykel och bil. Parkeringsnormerna anger riktlinjer för hur många parkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller ombyggnad för olika ändamål. Parkeringsnormer för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 9 september 2018.

Parkeringsnormer Pdf, 3.5 MB.

Trafikstrategi 2016

Trafikstrategin talar om vilken riktning Kristianstads kommun vill se trafikutvecklingen inom kommun fram till år 2030. Strategin innehåller en framtidsvision, tillsammans med utmaningar och strategier för inriktning och prioritering för olika trafikslag.

Trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2016 och utgör ett underlag för översiktsplan. Utifrån strategin har en trafikplan med åtgärdsförslag tagits fram.

Antagen trafikstrategi Pdf, 1.4 MB.

Trafikplan 2019

Trafikplanen bygger på Kristianstads kommuns redan antagna trafikstrategi. Syftet med trafikplanen är att fastställa åtgärder och insatser för att möta de utmaningar och strategier som beskrivs i trafikstrategin. Utöver konkreta åtgärder pekar trafikplanen även ut behov av fördjupade utredningar. Trafikplanen behandlar hela kommunen med uppdelning på stad, basorter, tätorter samt resor mellan orterna. Trafikplan för Kristianstads kommun antogs av kommunstyrelsen den 20 mars 2019.

I den digitala trafikplanen kan du läsa mer om planen samt använda dig av våra klickbara kartor. Du hittar den under relaterad information.

Antagen trafikplan Pdf, 6.2 MB.

Länk till digital plattform för trafikplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?