Färlöv 10:19 och del av Färlöv 41:41 i Färlöv

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheterna Färlöv 10:19 och del av Färlöv 41:41 i Färlöv. Planens syfte är att att möjliggöra för ny bebyggelse i form av radhus och fristående villor vars utformning, placering och höjd ska passa in i landskapsbilden och befintlig vegetation.

Illustration på fjärde steget i planprocessen, vi reviderar förslaget.

Planförslaget har varit ute på samråd. Samrådshandlingar finns tillgängliga nedan. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med tillhörande bostadskomplement inom fastigheterna Färlöv 10:19 och del av Färlöv 41:41. Planen möjliggör för ny bebyggelse i form av radhus och fristående villor. Ny bebyggelse ska med sin utformning, placering och höjd passa in i landskapsbilden och befintlig vegetation. Detaljplanen ska också säkerställa ett lämpligt omhändertagande av dagvatten.

Planförslaget handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Illustration på detaljplan för Färlöv  10:19 av Charlotte Piggott

Illustration på detaljplan för Färlöv 10:19 av Charlotte Piggott

Läge och omfattning

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Färlöv och omfattar en yta på cirka 18 600 kvadratmeter. Fastigheten är belägen mellan Färlöv tätort och ett bostadsområde beläget norr om planområdet. I norr angränsas området av väg 2041, Torsebrovägen. Mot öster angränsar området till fastigheterna Åby 16:1 och bostadsfastigheten Åby 9:7. Vid fastighetsgränsen mot öster finns ett biotopskyddat stengärde och en rad med ekar. I söder gränsar området till ett tätbevuxet grönstråk och i väster avgränsas planområdet av lokalgatan Fru Marines väg och fastigheten Färlöv 9:9. Inom Färlöv 9:9 har det under senaste åren byggts servicebostäder.

Inom planområdet finns idag en folkparksbyggnad uppförd 1939, men som inte har haft någon verksamhet på många år, samt en mast med tillhörande teknikbyggnader. Intentionen är att befintlig folkparksbyggnad kommer att rivas och masten kommer att flyttas till en annan lokalisering utanför planområdet.

Färlöv är ett mindre samhälle nordväst om Kristianstad. Tätorten utgörs främst av bostadsbebyggelse, i första hand i form av friliggande enbostadshus om 1-2 våningar, men även av radhus och lägenheter i 2 våningar. Inom tätorten bor idag cirka 1 500 invånare. I Färlöv finns det ett serviceutbud i form av en livsmedelsbutik, bibliotek, bensinstation, bilverkstad och en pizzeria. Samhället har även en förskola, en grundskola för årskurserna F-6 samt ett omsorgsboende. I Färlöv finns därutöver en kyrka med ett tillhörande församlingshem. Strax söder om tätorten ligger Araslövs golfbana med tillhörande hotell- och restaurangverksamhet. Från planområdet till centrala Kristianstad är det drygt 11 kilometer bilväg.

Planområdet utgörs av fastigheterna Färlöv 10:19 och del av fastigheten Färlöv 41:41. Fastigheten Färlöv 10:19 ägs av C4 hus AB och fastigheten Färlöv 41:41 ägs av Kristianstad kommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?