Schaktmassor

Återvinning av schaktmassor är i grunden positivt. Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, avfallsmängden till deponi kan minska liksom transporterna. Återvinningen ska ske på ett sådant sätt att föroreningar på den nya platsen inte ökar.

Uppgrävda massor är ett avfall, som i första hand ska återanvändas och återvinnas. En förutsättning för att kunna återanvända massor är att eventuellt innehåll av föroreningar är känt. Återanvändning av massor får inte innebära några risker för människors hälsa eller miljön. Bristande kontroll av innehållet i massor kan leda till:

  • att förorenade massor hamnar inom känsliga områden,
  • att stora volymer behandlas på ett alltför kostsamt sätt i onödan eller
  • att förorenad jord blandas med renare massor. 

När får schaktmassor återvinnas?

För att få återvinna massor ska du kunna visa att massorna verkligen behövs, för till exempel vägbygge, anläggning av bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Det ska alltså finnas ett tydligt syfte med anläggningen och åtgärden ska vara avgränsad i tid.

Massorna får inte innehålla material som till exempel metall, plast, gummi eller liknande och som inte tillför konstruktionen något. Mer massor än vad som behövs får inte användas och materialet ska vara tekniskt jämförbart med traditionella material. Massornas egenskaper ska vara lämpliga för konstruktionen som ska göras. 

Vem har ansvaret?

Den som vill använda schaktmassorna har ansvaret för att visa hur massorna ska hanteras. Samt också visa vilka risker det kan innebära och hur syftet med anläggningen uppnås.

När behövs anmälan eller tillstånd för återvinning?

Användning av schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Ibland behövs en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken. Avgörande är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Vilka föroreningar massorna innehåller, risken för läckage av föroreningarna samt risk för grumling med mera ska bedömas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.