Fordonstvätt

Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett hur stor eller liten tvätten är. Det spelar ingen roll om du tvättar egna fordon eller kundfordon. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver verksamheten är ansvarig för att ditt företag följer reglerna.

När är min verksamhet anmälningspliktig?

Om du tvättar fler än 5 000 personbilar eller 1 000 lastbilar per år är din verksamhet anmälningspliktig. Innan du startar ska du anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur vattnet renas, vilka kemikalier som används och hur du kommer göra med avfallet. Mer information och blankett hittar du här

Krav på din verksamhet

  • Oljeavskiljare behövs för att rena vattnet från fordonstvätten. Ofta behövs fler reningssteg för att vattnet ska bli tillräckligt rent. Det kan till exempel vara sandavskiljare eller reningsverk. Läs mer om oljeavskiljare i infoblad under Relaterad information.
  • Generella riktlinjer gäller för alla fordonstvättar oavsett hur många bilar du tvättar. Läs mer under riktlinjer nedan. 
  • Riktvärden för hur rent vattnet ska vara gäller om du tvättar fler än 1000 personbilar eller 200 lastbilar per år. Du ska då ta ett vattenprov minst en gång per säsong (november till mars). En rapport ska skickas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du hittar riktvärdena under Relaterad Information.  

Välja rätt kemikalie

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Bra kemikalier för fordonstvätt finns på Kemikaliesvepet, se länk under relaterad information.  Svanenmärkta produkter är också bra val.

Att driva en fordonstvätt

Det är viktigt att du som har en fordonstvätt har rutiner för att hålla koll på följande:

Förvaring av farligt avfall

Flytande farligt avfall ska förvaras så att det inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Ställ avfallet på uppsamlingstråg eller liknande. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet. Därför kan avfallet behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om avfallet förvaras i en invallning utomhus behövs tak över invallningen. Annars kan invallningen bli full av regnvatten. Då räcker inte invallningen till för att ta hand om kemikalieläckage. 

Transport av farligt avfall

Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd. 

Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas. Anmälan görs elektroniskt på länsstyrelsens webbplats. Om du själv vill köra förpackningar (till exempel tomma plastdunkar) till en återvinningscentral behöver du inte anmäla det till Länsstyrelsen.  

Cistern

Cisterner som innehåller spillolja eller eldningsolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är. Läs mer om cisterner här.

Kemikalier

Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Ställ kemikalierna på uppsamlingstråg eller liknande. 

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar att företaget följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din fordonstvätt gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner. 

Det företag som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift per timme för det arbete som vi lägger ner. Här räknas med besöket på företaget men också förberedelser och efterarbete. Antalet timmar beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och hur bra verksamheten sköts. Om vi behöver följa upp brister från tidigare besök kommer tillsynsavgiften bli högre. Ibland gör vi extra tillsyn. Det kan vara om någon har skickat in klagomål till oss. Om klagomålet är befogat får företaget betala för den tid som miljö- och hälsoskyddsavdelningen lägger ner.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.