Livsmedelskontroll hos verksamheter

Du som ska driva eller redan driver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. Det är livsmedelslagen som reglerar detta. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner för egen kontroll.

I Kristianstads kommun finns cirka 850 livsmedelsverksamheter. Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar regelbundet alla verksamheterna. Hur ofta inspektörerna kontrollerar varje livsmedelsverksamhet beror på hur stor den är och vilka risker som finns i verksamheten.

I kontrollen ingår

 • Göra kontrollbesök på befintliga livsmedelsverksamheter. Besöken görs antingen som oanmälda eller förbokade kontroller.
 • Kontrollera nyregistrerade livsmedelsverksamheter.
 • Följa upp klagomål, till exempel misstänkta matförgiftningar kopplade till en livsmedelsverksamhet.
 • Göra extra kontroller på verksamheter där det finns större brister.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent i lokalerna. Inspektören kontrollerar också att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det är alltid verksamhetens ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs.

Vilka krav ställs på livsmedelsversamheternas lokaler?

Vid utformning av lokaler för livsmedelshantering och livsmedelsverksamhet finns det en del regler och riktlinjer du som verksamhetsutövare måste följa.

Vilka regler och krav ställs det på märkning och presentation gällande livsmedel?

Om du säljer livsmedel, i förpackning eller över disk, är det viktigt att du följer reglerna om obligatorisk märkning och presentation. Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenten ska känna sig säker.

Reglerna om märkning och presentation gäller både råvaror och färdiglagade livsmedel. Det är obligatoriskt att märka förpackade livsmedel med bland annat ingrediensförteckning, datummärkning, förvaringsanvisning, nettovikt och näringsdeklaration. När livsmedel serveras eller säljs oförpackade gäller reglerna presentationen som finns på till exempel matsedel, skylt eller i annons.

Behöver man ha en egenkontroll i sin livsmedelsverksamhet?

Du som har en livsmedelsverksamhet ska arbeta med egenkontroll. Genom att själv kontrollera din verksamhet kan du få säkrare livsmedel, minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet.

Nedan följer några exempel på områden som kan utgöra grunden för den egna kontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Livsmedelsinformation: märkning, redlighet
 • Spårbarhet

Vilka regler och krav ställs på mobila eller tillfälliga livsmedelsverksamheter?

Alla verksamheter ska uppfylla relevanta krav för hygien, utrustning och ha rutiner för egenkontroll. Det är viktigt att utifrån den verksamhet som bedrivs, ska verksamheten se till att servera eller sälja säkra livsmedel.

Det gäller även om verksamheten är tillfällig eller bedrivs från en mobil anläggning som en matvagn, foodtruck eller tält och marknadsstånd.

Vad ska den som ska arrangera en festival eller marknad ansvara för?

Du som arrangerar marknader, festivaler eller andra evenemang behöver se till, tillsammans med livsmedelsverksamheterna, att livsmedel som serveras och säljs ska uppnå säkra livsmedel.

Får jag återanvända plastförpackningar?

Det är inte lämpligt att återanvända förpackningar. De allra flesta förpackningar som redan har varit i kontakt med livsmedel när de köps, exempelvis glassförpackningar eller majonnäshinkar, är inte avsedda för återanvändning.

Det kan finnas risk för att ämnen överförs i halter som överstiger gränsvärden om förpackningen återanvänds. Det händer om maten är till exempel surare eller fetare än den produkten som förpackningen ursprungligen var avsedd för. Plastförpackningen kanske inte heller är avsedd för långtids- eller frysförvaring.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?