Avfallshantering för livsmedelsverksamheter

båt

Alla som driver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi. Det innebär att du ska se över alla möjligheter till återanvändning och återvinning. Ett sätt att underlätta återvinning är att sortera i olika grupper, efter material eller farlighet. Läs mer om de nya nya bestämmelserna som gäller från och med 1 januari 2024.

Nytt för 1 januari 2024

Från och med första januari 2024 ska bioavfall som t ex matavfall sorteras ut och samlas in separat. Det innebär att förpackat livsmedelsavfall ska separeras från sin förpackning och sorteras för sig.

Hur det separerade bioavfallet sedan ska hanteras, beror på var det uppstår. Hos livsmedelsindustrier och grossister räknas sådant livsmedelsavfall som ett verksamhetsavfall, och kan därför lämnas till valfri entreprenör som uppfyller kraven i 3 kap. 1 a § avfallsförordningen.

Borttransport och behandling av avfallet från verksamheter med kommunalt livsmedelsavfall (exempelvis matavfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker) är kommunens ansvar och det avfallet får inte lämnas till någon annan än kommunen. Det inkluderar också det livsmedelsavfall som exempelvis uppstår när en butik ska kassera varor som inte blivit sålda. Renhållningen Kristianstad hanterar det kommunala livsmedelsavfallet.

Det finns möjlighet för en verksamhet att ansöka om dispens från kraven på utsortering. Dispensansökan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som beslutar om dispens kan ges eller inte. Dispensen kan ges om utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Det finns i dagsläget ingen blankett för detta, så en eventuell ansökan med tydlig motivering till varför verksamheten önskar undantag kan skickas via mail till kommun@kristianstad.se

Du som har en verksamhet ska se till att avfall

  • Lagras på ett godkänt sätt
  • Lämnas till rätt mottagare

Du måste också kunna visa oss att avfallet har lämnats till en mottagare som får ta emot det. Detta gör du genom att spara de kvitton du får av den du lämnar avfallet till. I lagstiftningen miljöbalken finns det krav på att avfall ska hanteras så att varken miljön eller människors hälsa skadas.

Sortering av avfall

Här får du information om hur olika sorters avfall ska hanteras

Hushållsavfall

Hushållsavfall uppstår också i verksamheter. Exempel på sådant avfall är:

  • Avfall från kök och matsal
  • Avfall från personalrum
  • Avfall från papperskorgar i toaletter

Det är bara Renhållningen Kristianstad som får hämta hushållsavfall från din verksamhet. Teckna abonnemang för hämtning av hushållsavfall om du inte redan har abonnemang. 

Förpackningar

Förpackningar som kartonger, konservburkar, glas- och plastförpackningar ska sorteras ut från annat avfall. Det gäller även plastpåsar och andra mjuka plastförpackningar. Du får inte lämna förpackningar från verksamheten på återvinningsstationer. Återvinningsstationer får bara användas av privata hushåll. Du som har en verksamhet blir av med dina förpackningar genom något av följande alternativ:

  • Anlita en entreprenör som hämtar dina förpackningar 
  • Lämna dem i fastighetsägarens soprum om ägaren ger tillåtelse
  • Lämna dem gratis på en bemannad återvinningscentral. Återvinningscentralerna finns på följande orter: Returum, Optovägen 2; Åhus, Stuvaregatan; Tollarp, Lastbilsvägen 1; Degeberga, Torskullevägen; Arkelstorp, Spängervägen 

Frityrolja och fettavskiljare

Använd frityrolja får inte hällas ut i avloppet. Du kan lämna frityrolja på någon av följande bemannade återvinningscentraler; Snårarp, Åhus eller Tollarp. Du kan också be Renhållningen Kristianstad att hämta frityroljan. 

Det ska finnas en fettavskiljare ansluten till ditt avlopp. För att avskiljaren ska fungerar ska den tömmas 4 gånger per år. Tömningen ska göras av Renhållningen Kristianstad. Kontakta Renhållningen Kristianstad för att teckna abonnemang för tömning. 

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel lysrör, lågenergilampor, småbatterier, elavfall, rester av rengöringsmedel och andra kemikalier. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller spolas ner i avloppet. För att själv få transportera farligt avfall från din verksamhet måste du göra en ansökan hos Länsstyrelsen. Farligt avfall kan då lämnas på återvinningscentralen i Snårarp. Ett annat alternativ är att anlita en transportör som har tillstånd för att transportera farligt avfall. 

Olaglig hantering av avfall

Du som har ett avfall måste se till att det hanteras på ett säkert sätt. Varken miljön eller människors hälsa ska skadas. Om avfall kastas i naturen eller vid återvinningsstationerna räknas det som nedskräpning. Nedskräpning är olagligt och straffbart. Nedskräpning anmäls till polis för vidare utredning. 

Förpackningskort

Förpackningskort - ett kort för dig som har en livsmedelsverksamhet. Du som har ett företag är skyldig att se till att ditt avfall hamnar rätt. Med ett förpackningskort kan du lämna allt förpackningsmaterial som uppkommer i ditt företag gratis på kommunens återvinningscentraler. Du behöver kortet för att komma in och registrera dig på återvinningscentralen. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för att se till att kommunens företag hanterar sitt avfall på ett bra sätt och lämnar det på rätt ställe. Avfallet kommer därför att kontrolleras i samband med tillsyn. Livsmedelsinspektörerna kommer att kontrollera om ni har besökt någon återvinningscentral, och i så fall hur ofta. Om ni inte lämnar era förpackningar på en återvinningscentral behöver ni kunna uppvisa vart ni har lämnat avfallet med hjälp av exempelvis en faktura.

Kan ni inte uppvisa vart ni har lämnat ert avfall eller om avfallshanteringen på annat sätt brister, kommer ett tillsynsärende att startas. En handläggningsavgift tas ut enligt gällande taxa.

Tillsynsärendet avslutas när ni antingen kunnat uppvisa att avfallet lämnats till rätt ställe eller när ni har skapat en rutin för avfallshanteringen som miljö- och hälsoskyddsavdelningen godkänner.

Om kortet inte fungerar

Vem kontaktar jag om kortet inte fungerar eller om jag har frågor?
Renhållningen Kristianstad det kommunala avfallsbolaget, hanterar och ansvarar för förpackningskorten. De kan även hjälpa till att teckna abonnemang för ert företags avfall, exempelvis mat- och restavfall.

Har ni frågor om tillsynen eller avfallshantering i övrigt är ni välkomna att kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Ring medborgarcenter på 044 – 13 50 00 och be om att få bli kopplad till inspektör.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?