Avgifter för livsmedelsverksamhet

båt

När du ska starta en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet finns det avgifter som är kopplade till livsmedelskontroll som du måste känna till.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stor avgiften ska vara. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje år besluta om att höja timavgiften utifrån en indexreglering enligt konsumentprisindex (KPI).

Avgifter som miljö-och hälsoskyddsnämnden kan ta ut:

  • registreringsavgift
  • kontrollavgift
  • avgift för uppföljande kontroll (extra kontroll)
  • sanktionsavgift

Följande taxa gäller år 2024:

  • Timtaxa offentlig kontroll av livsmedel: 1340 kr
  • Timtaxa för uppföljande kontroll och utredning av klagomål: 1150 kr

Registreringsavgift

Du ska betala registreringsavgift när du anmäler din livsmedelsverksamhet hos miljö-och hälsoskyddsnämnden. Miljö-och hälsoskyddsavdelningen skickar fakturan efter att verksamheten har registrerats.

För att registrera en ny verksamhet betalar du en fast avgift som motsvarar 1 timmes handläggningstid oavsett hur stor verksamheten är. Gällande taxa är 1340 kr.

Kontrollavgift

Livsmedelskontrollen i Sverige bygger på de avgifter som alla livsmedelsverksamheter betalar. Från den 1 januari 2024 inför Livsmedelsverket ett nytt sätt för alla kommuner att räkna ut mängden livsmedelskontroll. Det är en ny modell för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvens, det vill säga hur många kontroller som miljö-och hälsoskyddsavdelningen ska göra under fem år.

Under 2023 har Kristianstad kommun klassat om alla livsmedelsföretag i Kristianstad efter en ny, nationell modell, som ligger till grund för hur mycket livsmedelskontroll som varje företag ska få. Beräkningen i modellen bygger på exempelvis hur mycket du som livsmedelsföretagare säljer, producerar, vad som produceras, hur stor verksamheten är, antalet årsarbetskrafter med mera.

Avgift för planerad kontroll är 1340 kr per timme.

Efterhandsdebitering

Med det nya systemet kommer alla livsmedelsföretag att betala kontrollavgift efter att livsmedelsinspektörerna gjort kontroll på företaget.
Med nya riskklassningsmodellen beslutar miljö-och hälsoskyddsnämnden om en kontrollfrekvens och avgiften betalas efter att livsmedelsinspektör varit på kontroll hos företaget eller verksamheten.
Hur stor avgift du kommer att betala beror på hur lång tid livsmedelskontrollen tar (antal timmar). I kostnaden ingår planering, förberedelser, inspektion och efterarbete.

Avgift för uppföljande kontroll

Om vi hittar brister vid vårt ordinarie kontrollbesök kan vi behöva följa upp med fler inspektioner eller ett föreläggande. Kontroll för bristande efterlevnad ingår inte i den planerade kontrollen. Du betalar för den tid (antalet timmar) som lagts ner enligt gällande timtaxa på 1150 kronor.

Avgiften för extra kontroller tas ut om det finns brister som kräver inspektion för att se till att de åtgärdats. Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar som anses vara befogade måste verksamheten betala för den påföljande extrakontrollen. Även eventuella kostnader för provtagning får verksamheten betala för.

Livsmedelssanktionsavgift

Miljö-och hälsoskyddsnämnden har möjlighet att besluta om sanktionsavgift mot en verksamhet som inte följer livsmedelslagstiftningen, dvs inte registrerar sin livsmedelsverksamhet.

Du kan få betala en sanktionsavgift om du påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den. Du som verksamhetsutövare ska lämna information om de verksamheter som du ansvarar för så att de kan registreras. Du ska också se till att miljö-och hälsoskyddsnämnden alltid har aktuell information och uppgifter om betydande ändringar i verksamheten.

Sanktionsavgiftens storlek

I de fall en livsmedelsföretagare har påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla den till miljö-och hälsoskyddsnämnden ska sanktionsavgiften bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 5 000 kronor och högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättning. 

Om en ansvarig fysisk eller juridisk person tar över verksamheten (ägarbyte), utan att ny anmälan gjorts, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsavgiften, som lägst 2500 kronor och som högst 40 000 kronor.

För kommunala, statliga eller landstingsdrivna verksamheter blir sanktionsavgiften med fast belopp på 40 000 kronor.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?