Egenkontroll för fastighetsägare

Fastigheter kan påverka människors hälsa och miljön negativt om de inte sköts på rätt sätt. Därför har du som fastighetsägare ansvar för att kontrollera och göra egna undersökningar i fastigheten. Det kallas för egenkontroll.

En välskött fastighet är en större tillgång än en misskött fastighet. Därför finns det ofta ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll.

Miljöbalken gäller dig

Miljöbalken gäller alla som driver en verksamhet eller som gör något som kan påverka människors hälsa eller miljön. I bostadsfastigheter, lokaler för vård och omsorg, samlingslokaler med mera finns det förhållanden som kan påverka människors hälsa och miljön. Miljöbalken ställer därför krav på egenkontroll för alla dessa verksamheter. Lagen säger att du fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att förebygga eller motverka olägenheter för människors hälsa eller miljön. Du ska genom egna undersökningar hålla dig underrättad om verksamhetens påverkan.

Allmänna hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna är grundreglerna i miljöbalken. I hänsynsreglerna beskrivs det ansvar som alla har. Man ska:

 • skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön
 • göra det som behövs för att förebygga, hindra och motverka olägenheter för hälsa och miljö
 • ersätta kemiska produkter och varor med sådana som är mindre skadliga för hälsa och miljö
 • hushålla med råvaror och energi
 • utnyttja möjligheter till återanvändning eller återvinning
 • använda bästa möjliga teknik (gäller yrkesmässig verksamhet)

Du som driver en verksamhet ska kunna visa att du följer hänsynsreglerna. 

Egenkontroll – ett verktyg

Egenkontrollen ska hjälpa dig att förebygga risker i din fastighet och ha koll på att du följer kraven som ställs. Egenkontrollen ska vara en del av den löpande verksamheten och är en process som utvecklas över tiden. Förändringar i fastighetens tillstånd, användningssätt, regelverk och rekommendationer gör att du fortlöpande måste se över åtgärdsbehov och rutiner.

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan också minimera kostnaderna. Genom att den som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas. En regelbunden genomgång av fastigheten ger bättre framförhållning när det gäller stora och oundvikliga kostnader i samband med stambyte eller ombyggnad av ventilationssystem. Utforma egenkontrollen så att du själv kan förvissa dig om att din verksamhet fungerar bra. Du ska kunna visa ditt system för egenkontroll och resultaten för miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och för dina hyresgäster. 

Kom igång med egenkontrollen

För att komma igång kan du ha hjälp av följande frågeställningar:

 • Vilka krav ställs på din verksamhet?
 • Vad behöver du ta reda på om förhållandena i dina fastigheter? Hur gör du det? Hur ofta?
 • Vilka åtgärder behöver genomföras?
 • Hur följer du upp att åtgärder gett resultat?
 • Vilka löpande åtgärder ska genomföras för att upprätthålla det som är bra?
 • Hur hanterar, bedömer du och följer upp klagomål från hyresgäster? 
 • Hur dokumenterar du de kontroller och åtgärder som genomförs?
 • Vilka skriftliga rutiner behöver du ha för att få det här att fungera?
 • Vem har ansvar för vad? 

Väl genomtänkt dokumentation

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar kvar i verksamheten. Dokumentation är ett bra hjälpmedel för att kunna visa att du lever upp till de krav som ställs enligt miljöbalken.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?