Insekter, råttor och möss upplevs ofta som skadedjur. Har du problem som hyresgäst ska du främst kontakta din hyresvärd eller styrelse. Bor du i villa bör du kontakta ett skadedjursbekämpningsföretag.

Anmäla klagomål till kommunen

Problem med råttor

Om du har råttor i ditt hus eller i din trädgård ska du kontakta något företag som har hand om skadedjursbekämpning. Du kan då beställa råttsanering och samtidigt få hjälp med att förebygga råttproblem i framtiden. Dessa företag har även hand om bekämpning av skadeinsekter av olika slag.

Om du bor i lägenhet och upptäcker ohyra eller råttor i eller runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren som har ansvaret för att en sanering blir utförd. Fastighetsägaren kan då kontakta något skadedjursbolag som hjälper till med denna sanering. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Problem med skadeinsekter

Om du har problem med skadeinsekter som till exempel mal, pälsängrar och vägglöss i ditt eget hus ska du ringa till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och att förebygga framtida problem. Bor du i hyreslägenhet ska du kontakta fastighetsägaren. Får du inte gehör från fastighetsägaren kan du vända dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Råka och svartfågel

Svartfågel är en äldre benämning på ett antal fågelarter som är svarta till färgen, exempelvis kråka, korp eller råka. Den art som vanligen avses i skyddsjaktssammanhang i Kristianstad är råka, som lever i stora kolonier runt om i orterna, främst kring Vä. Det bedöms finnas cirka 2 400 häckande par (2015) runt om i kommunen. Skyddsjakt på råka bedrivs främst mellan 10 maj - 10 juni. då skjuts cirka 1 500 ungfåglar. Många invånare anser att ljudet och spillningen kring fågelkolonierna är störande och att den skyddsjakt som bedrivs är otillräcklig. Kommunen mottar årligen många kreativa idéer på hur råkorna borde hanteras. Utöver de formella bestämmelserna för skyddsjakt finns det många andra viktiga aspekter att ta hänsyn till när vilt ska skyddsjagas, särskilt i tättbebyggt område.

Förvildade katter

Ingen skyddsjakt på katter sker utan att det utan rimliga tvivel kan konstateras att katten faktiskt är vild. Skyddsjägaren inhämtar alltid polisens godkännande i varje enskilt fall.Skyddsjakt bedrivs heller aldrig på tamkatter, oavsett om de orsakar skada eller annan olägenhet. Ägarens ansvar för sin tamkatt regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skyddsjakt och på kommunal mark är därför kommunen ansvarig.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?