Avgifter för livsmedelsverksamhet

Din livsmedelsverksamhet betalar en engångsavgift för att bli registrerad hos miljö- och hälsonämnden. Därefter betalar du för planerade och eventuella uppföljande kontroller som miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör i din verksamhet.

Den som driver en verksamhet inom livsmedel berörs av fyra typer av avgifter som är viktiga känna till.

Du får ett beslut innan fakturan skickas till dig, undantaget är den årliga kontrollavgiften som löper på utifrån riskklassningsbeslutet. Det är viktigt att du hör av dig till oss om du får en faktura som du inte vet varför du fått. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stor avgiften ska vara. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje år besluta om att höja timavgiften utifrån en indexreglering enligt konsumentprisindex (KPI). 

Följande taxa gäller år 2023:

  • Timavgift offentlig kontroll av livsmedel: 1270 kr
  • Timavgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål: 1090 kr

1. Avgift för registrering

Du ska betala registreringsavgift när du anmäler din livsmedelsverksamhet hos miljö-och hälsoskyddsnämnden. Miljö-och hälsoskyddsavdelningen skickar fakturan efter att verksamheten har registrerats.

För att registrera en ny verksamhet betalar du en fast avgift som motsvarar 1 timmes handläggningstid oavsett hur stor verksamheten är. Gällande taxa är 1270 kr.

2. Årlig avgift

Du som äger livsmedelsverksamheten ska betala den årliga kontrollavgiften mot faktura för varje påbörjat kalenderår.

Riskklassningen styr den årliga avgiften. När verksamheten blivit registrerad klassas den in i en riskklass. Denna beror på vad du ska göra i din verksamhet och vilka risker det kan innebära. När vi riskklassar din verksamhet tittar vi på följande delar:

  • Vilken typ av livsmedelshantering som du har
  • Produktionens storlek
  • Om du gör mat till känsliga grupper, till exempel till allergiker, barn under 5 år, sjuka eller gamla
  • Om du märker och/eller förpackar dina produkter eller om du utformar en meny över vad du serverar.

Riskklassningen utgör grunden för din kontrolltid. I kontrolltiden ingår förarbete, inspektioner på plats i din verksamhet, efterarbete samt eventuella administrativa uppgifter. Miljö-och hälsoskyddsavdelningen räknar fram din årliga avgift genom att multiplicera det totala antalet kontrolltimmar med timtaxan.

Påverka din årliga avgift

Miljö- och nämndens erfarenhet av din verksamhet påverkar din årliga avgift. En livsmedelsverksamhet kan hamna i klasserna A, B och C. Alla nya livsmedelsverksamheter placeras först i erfarenhetsklass B.

Beroende på hur du sköter din verksamhet kan du bli placerad i en annan klass. För att bli placerad i klass A till följande år gäller att det endast är ett fåtal enkla brister vid kontrollen. I övrigt ska du ha ett väl fungerande system för säker livsmedelshantering. Detta innebär att både kontrolltid och avgift minskar.

Sköts verksamheten på ett dåligt sätt kan mer ordinarie kontrolltid behövas. Då kan man bli placerad i klass C, vilket innebär att kontrolltid och avgift ökar.

3. Avgift för bristande efterlevnad

Om vi hittar brister vid vårt ordinarie kontrollbesök kan vi behöva följa upp med fler inspektioner eller ett föreläggande. Kontroll för bristande efterlevnad ingår inte i den årliga avgiften. Du betalar för den tid (antalet timmar) som lagts ner enligt gällande timavgift på 1090 kronor.

Avgiften för extra kontroller tas ut om det finns brister som kräver inspektion för att se till att de åtgärdats. Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar som anses vara befogade måste verksamheten betala för den påföljande extrakontrollen. Även eventuella kostnader för provtagning får verksamheten betala för.

4. Livsmedelssanktionsavgift

Miljö-och hälsoskyddsnämnden har möjlighet att besluta om sanktionsavgift mot en verksamhet som inte följer livsmedelslagstiftningen, dvs inte registrerar sin livsmedelsverksamhet.

Du kan få betala en sanktionsavgift om du påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den. Du som verksamhetsutövare ska lämna information om de verksamheter som du ansvarar för så att de kan registreras. Du ska också se till att miljö-och hälsoskyddsavdelningen alltid har aktuell information och uppgifter om betydande ändringar i verksamheten.

Sanktionsavgiftens storlek

I de fall en livsmedelsföretagare har påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla den till miljö-och hälsoskyddsnämnden ska sanktionsavgiften bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 5 000 kronor och högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättning. 

Om en ansvarig fysisk eller juridisk person tar över verksamheten (ägarbyte), utan att ny anmälan gjorts, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsavgiften, som lägst 2500 kronor och som högst 40 000 kronor.

För kommunala, statliga eller landstingsdrivna verksamheter blir sanktionsavgiften med fast belopp på 40 000 kronor.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.