Bekämpningsmedel och kemikalier

Inom jordbruket används kemikalier, till exempel för maskinunderhåll och bekämpningsmedel. Det finns regler som styr hur kemikalier ska förvaras och hanteras. Här får du information och råd om kemikaliehantering.

Ansökningsblankett växtskyddsmedel

Bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel bör du tänka på:

 • Hur påfyllning och rengöring av spridningsutrustning görs
 • Preparaten du använder ska vara godkända.
 • Hur preparaten förvaras.
 • Den som sprider bekämpningsmedel ska ha rätt behörighet.

Påfyllning och rengöring av spridningsutrustning

Påfyllning av spruta och rengöring av spridningsutrustning bör göras på biobädd. Det kan också göras på hårdgjord platta kopplad till gödselbrunn eller annan tank.

Inköp av bekämpningsmedel

Du som använder bekämpningsmedel är ansvarig för att de preparat som du använder är godkända. Information om godkända preparat kan du läsa om på Kemikalieinspektionens webbplats.

Förvaring av bekämpningsmedel

Här finns en checklista för förvaring av bekämpningsmedel.

 • Utrymmet där bekämpningsmedel förvaras ska vara frostskyddat.
 • Golvet ska vara tätt och det ska vara en tröskel in till rummet. Det får inte finnas någon golvbrunn. 
 • Förrådet ska ha en väggventil som ger ventilation direkt till ytterluften.
 • Förrådet ska hållas låst och helst finnas nära påfyllningsplatsen. 
 • Förrådet ska ha belysning eller ljus så att det är lätt att hitta rätt och undvika misstag.
 • Produkterna ska vara placerade i god ordning och ska vara i sina originalförpackningar för att undvika förväxlingar.
 • Det bör finnas en förteckning över alla preparaten i eller i närheten av förrådet.
 • Säkerhetsdatablad ska alltid finnas lättillgängliga för de produkter som används.
 • Det ska finnas sågspån, skyffel och avfallspåse så att du enkelt kan ta hand om spill.
 • Utrymmet bör vara försett med en skylt som är väl synlig, så förrådet lätt kan lokaliseras vid brand.
 • Gamla preparat ska lämnas till destruktion. Väl rengjorda plastförpackningar ska lämnas till återvinning.

Säkert växtskydd har tagit fram en folder som går att ladda ner.

Har du rätt behörighet för att sprida bekämpningsmedel?

Att sprida bekämpningsmedel kräver sprutförarutbildning och i vissa fall tillstånd.

 • För att få använda medel i klass 2L krävs ett kunskapsbevis. För att få ett kunskapsbevis ska man ha fyllt 18 år och klarat av sprutförarutbildning.
 • För medel i klass 1 krävs både sprutförarutbildning och ett särskilt tillstånd. För att få tillståndet krävs praktisk erfarenhet. Ansökan görs hos länsstyrelsen.
 • För betning av utsäde krävs särskild behörighet. Bekämpningsmedel i klass 3 får användas av var och en.

Dokumentation och spårbarhet

EU har utökat kravet på konsumentsäkerhet för livsmedel. Ett led i detta är större krav på dokumentation och spårbarhet. Om en entreprenör anlitas vid kemisk bekämpning räcker inte sprutförarens dokumentation. Även markägaren ska kunna uppvisa var, när, hur och med vad kemisk bekämpning genomförts.

Köldmedier

Har du köldmedier i anslutning till mjölktanken och den totala köldmediemängden är större än 14 ton CO2e? Då ska du som operatör (ägare eller juridiskt ansvarig för utrustningen) rapportera resultatet av den återkommande läckagekontrollen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen varje år. Det är ett krav att läckagekontrollen görs av en certifierad kyltekniker.

Dieseltankar

Det är viktigt att mark och vatten inte förorenas på grund av läckage från  cisterner. Därför finns det några saker som du behöver ta hänsyn till om du har en cistern.

 • Dieseltankar över 3 m³ bör vara invallade för att förhindra läckage.  Invallningen ska rymma minst den största tankens hela volym. Invallningen ska vara vattentät och regnvatten ska hindras från att komma in i invallningen.
 • Dieseltanken ska placeras så att påkörningsrisken är liten. 
 • Droppskydd ska finnas i form av till exempel en plastdunk eller ett gammalt spengummi som är igentäppt i ena änden. Tanken är att droppläckage från munstycket ska rinna ner i detta droppskydd. Regnvatten ska helst inte komma in. Innehållet i droppskyddet ska hanteras som farligt avfall.
 • Tanken ska vara försedd med överfyllnadsskydd.
 • Om du har en cistern som rymmer över 1 m³ ska du informera miljö- och hälsoskyddsnämnden om det. Kontakta  miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.
 • En besiktningsman ska regelbundet kontrollera att cisternen är tät och att skyddet för överfyllnad fungerar med mera.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?