Ansöka om serveringstillstånd

Liggande dryck och mat

Den som vill servera alkohol till andra måste ha ett serveringstillstånd. Det finns flera olika typer av tillstånd som kan vara stadigvarande eller tillfälliga.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Vid en ansökan om serveringstillstånd görs en bedömning av: 

 • den sökandes lämplighet, vilket bland annat omfattar kunskap i alkohollagen, ekonomisk och personlig lämplighet samt hur verksamheten har finansierats
 • lokalens lämplighet, som till exempel kök, matsal, överblickbarhet, brandsäkerhet och läge
 • risk för störningar av ordning, störningar för närboende, trafikstörningar med mera

Den som söker tillstånd måste anses lämplig att ha hand om servering av alkohol. Lämplig, i det här fallet, innebär bland annat att sökanden och personer med betydande inflytande i rörelsen sköter sin ekonomi och inte har ett brottsligt förflutet. En person med betydande inflytande (PBI) kan vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef.

Den ekonomiska och personliga lämpligheten prövas bland annat genom att handläggaren hämtar in uppgifter från olika myndigheter. Det kan till exempel vara från polisen, Skatteverket, Kronofogden och Räddningstjänsten.

Sökanden ska också visa att den har kunskaper om alkohollagen. Detta kan exempelvis göras genom att minst hälften av personerna med betydande inflytande skriver ett särskilt kunskapsprov.

Vidare ställs krav på lokalen där serveringen ska ske. Verksamheten får inte orsaka störningar gällande ordning och nykterhet. Under prövningen av ansökan kommer verksamheten att besökas av alkoholhandläggaren. Vid besöket tittar vi på överblickbarhet över serveringsytan, hur köket ser ut, eventuell uteservering samt annat som kan vara av betydelse.

Hur går det till att ansöka? 

En ansökan, med de handlingar som krävs för den typ av tillstånd som söks, ska skickas till kommunen.  Den sökande får en bekräftelse med namn och kontaktuppgifter till en handläggare och diarienummer till ärendet. Handläggaren kommer att kontakta dig om det krävs kompletteringar. 

Maximal handläggningstid för prövningar:

 • Ansökan om stadigvarande tillstånd - cirka 6-8 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - cirka 2 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten - cirka 3-6 veckor 

När beslutet att bevilja ett serveringstillstånd har fattats får verksamheten ett tillståndsbevis. Det innehåller uppgifter om tillståndshavaren och serveringsstället, som exempelvis restaurangnummer, serveringsytor och serveringstider, vilka alkoholslag som omfattas med mera.

Vad kostar ansökan?

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd, som ska täcka kommunens kostnader för prövningen av ansökan.

Stadigvarande serveringstillstånd

För servering av alkohol till allmänheten eller till slutet sällskap på en restaurang, festvåning eller klubblokal krävs en ansökan om serveringstillstånd. 

Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering eller tills det återkallas av tillståndshavaren. 

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs bland annat följande:

 • Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och Skatteverket
 • Du ska kunna visa hur köpet av bolaget finansierats
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt
 • Köket ska vara utrustat för allsidig matlagning och registrerat för livsmedelsverksamhet
 • Lagad, eller på annat sätt tillredd mat ska kunna serveras, bestående av förrätter, huvudrätter och efterrätter
 • Sökanden ska uppvisa kunskaper i alkohollagen, exempelvis genom ett kunskapsprov

Den som ansöker om serveringstillstånd ansvarar för att lämna de uppgifter som behövs för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter. 

Tillfälligt serveringstillstånd

Planerar du att servera alkohol på festivaler eller evenemang? Du ska då ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför ges för max 12 tillfällen under en 12-månadersperiod och kan beviljas för maximalt två sammanhängande perioder om 12 månader, från första arrangemangstillfället. Det vill säga, maximalt 24 månader. Efter 24 månader, räknat från första arrangemangstillfället, är det inte längre fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd.

Kraven för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival, konsert och liknande) är i  stort sett samma som vid stadigvarande tillstånd. Ansökan prövas avseende sökandens personliga lämplighet, serveringsyta samt evenemangets art.

 • bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och Skatteverket
 • lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt 
 • någon form av tillredd mat ska kunna serveras
 • sökanden ska uppvisa kunskaper i alkohollagen, exempelvis genom ett kunskapsprov
 • någon form av tillredd mat ska kunna serveras
 • ett godkänt kunskapsprov
 • kunna visa att gästerna är ett slutet sällskap, genom exempelvis en medlemsförteckning. Att lösa ett medlemskap i dörren, vid tillställningen, räknas inte som slutet sällskap

Cateringtillstånd 

Vem ska göra kunskapsprovet?

Den som söker serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov för att visa att den har de kunskaper om som krävs för att bedriva serveringsverksamhet.

Om den sökande är en juridisk person (företag eller förening) gäller kravet på kunskapsprov den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i företaget och är aktiva i serveringsverksamheten. I större företag är det lämpligt att personer som arbetar operativt i ledande ställning bedöms som PBI.

Undantag kan göras om det finns skäl att anta att den sökande har den kunskap som behövs. Det kan exempelvis vara en person som redan har serveringstillstånd i samma kommun eller i en annan kommun utan anmärkningar.

Om den sökande har skrivit ett godkänt prov högst fem år före den aktuella ansökan behöver den inte göra om provet.

Vad ingår i handläggningstiden?

I handläggningstiden ingår bland annat följande moment:

 • Registrering och diarieföring
 • Remiss till olika myndigheter, såsom exempelvis Polisen, Skatteverket, Räddningstjänsten och Kronofogden
 • Besök på serveringsstället
 • Granskning och kontroll av inlämnade dokument samt eventuell komplettering
 • Bedömning, beslutsskrivning samt expediering

För att skynda på handläggningstiden kan du göra följande:

 • Om ansökan är komplett när den lämnas till kommunen, kan handläggningstiden bli kortare
 • Skicka in begärda kompletteringar så snart som möjligt
 • Förbered dig väl inför kunskapsprovet!

Vad är kraven på matutbud?

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste serveringsstället kunna servera ”lagad eller på annat sätt tillredd mat”. Råvarorna ska på något sätt har förädlats genom tillagning. Enkla rätter som hamburgare, pizza, varmkorv eller snacks som chips och nötter är inte tillräckligt.

Det ska också finnas ett varierat utbud av maträtter där det erbjuds flera förrätter, huvudrätter och efterrätter. Det finns inget krav på att det är varma maträtter som ska serveras. Det finns heller inget krav på att man ska servera kött- och/eller fiskrätter. Det innebär att även exempelvis vegetariska restauranger kan få serveringstillstånd.

Avgörande för möjligheten att få serveringstillstånd är den sammanvägda bedömningen av utbud, kvalitet och allmän standard på matutbud, kök och serveringslokal.

Efter kl 23:00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Det kan vara rätter som tillagats tidigare och som värms vid beställning, t ex matpaj, hamburgare, soppa och liknande.

När krävs det inte serveringstillstånd?

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vilka är kommunens remissinstanser?

Skatteverket lämnar upplysningar om ekonomiska uppgifter om bolaget och dess företrädare, samt andra bolag som företrädarna ingår i. Exempelvis inkomstuppgifter, hur betalning av skatter och avgifter sköts, om sökanden är registrerad för moms, f-skatt och som som arbetsgivare.

Kronofogdemyndigheten lämnar uppgifter om eventuella aktuella och tidigare restförda skulder.

Polismyndighetens yttrande omfattar bland annat den sökandes lämplighet att hantera alkoholservering och om det sökta serveringstillståndet kan innebära risk för problem med ordning och säkerhet. Enligt alkohollagen får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap inte bifallas utan Polismyndighetens yttrande.

Räddningstjänsten lämnar information om brandsäkerheten i serveringsställets lokaler. Ansvaret för brandsäkerheten ligger på verksamhetsutövaren.

En annan kommun kan yttra sig om den sökande har serveringstillstånd där och lämnar då uppgifter om hur verksamheten sköts.

Vad krävs för att sälja folköl?

Med folköl menas att alkoholhalten i ölen ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. För den som har ett stadigvarande serveringstillstånd ingår folköl i tillståndet.

För att få sälja eller servera folköl i till exempel en livsmedelsbutik eller pizzeria krävs det en anmälan till kommunen. Du ska också upprätta ett egenkontrollprogram. Det krävs att du har en registrerad livsmedelsverksamhet och behöver servera mat eller sälja matvaror med ett varierat utbud.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?