För dig med stadigvarande serveringstillstånd

Med ett stadigvarande serveringstillstånd följer vissa skyldigheter, men även rättigheter.

Anmälan om ändring i gällande serveringstillstånd

Den som har serveringstillstånd ska anmäla förändringar i verksamheten innan förändringen görs. Om förändringen inte kunde förutses ska anmälan göras så fort som möjligt. Här är några exempel på händelser som ska anmälas:

 • om det byts ut personer i bolaget exempelvis ny ägare eller styrelseledamöter
 • ombyggnation av lokalen
 • provsmakning eller kryddning av snaps
 • ändring av verksamhetens inriktning
 • nytt datum för säsongsstart/stängning
 • kontaktuppgifter ändras

Upphörande av serveringstillstånd

Anmälan av serveringsansvariga

På restaurangen måste det alltid finnas minst en person som har ansvar för serveringen under hela serveringstiden. Om du som tillståndshavare inte kan vara på plats ska du istället utse en eller flera serveringsansvariga personer.

Tillsyn

Enligt alkohollagen är kommunen och polisen ansvariga för tillsyn. I Kristianstad har miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsansvar för restauranger med serveringstillstånd. Syftet med tillsynen är att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns. Tillsyn görs också i förebyggande syfte för att minska risken för att problem uppstår. Genom information, rådgivning och utbildning vill vi skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan oss och tillståndshavarna.

I tillsynen ingår olika delar:

 • Kontroll av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Tillsynsbesök på serveringsstället. Tillsynsbesöken kan göras i samverkan med polis eller andra myndigheter.

Vid tillsynsbesök tittar alkoholhandläggarna på:

 • Ordningsläget i och utanför serveringsstället.
 • Graden av berusning hos gästerna.
 • Att det inte sker servering till underåriga.
 • Vilka som är serveringsansvariga.
 • Hur alkoholdryckerna marknadsförs.
 • Vilket matutbud som finns. 

Om det vid en tillsyn visar sig att verksamheten inte följer reglerna i alkohollagen, har miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att utfärda sanktioner. Kommunen får ta ut en avgift för tillsyn av den som har serveringstillstånd. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen beror på dina serveringstider. Serveringstillstånd med normal serveringstid (11.00–01.00) har den lägre avgiften, medan serveringsställen med tillstånd efter kl 01.00 får en utökad fast avgift. Den rörliga delen baseras på den omsättning av alkoholdrycker som serveringsstället rapporterar i den obligatoriska restaurangrapporten.

Restaurangrapport

Den som har stadigvarande tillstånd ska årligen redovisa uppgifter om försäljning av alkoholdrycker under föregående år. Det görs i den så kallade restaurangrapporten. Uppgifterna används av kommunen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistik.

I början av året skickar vi ut Folkhälsomyndighetens förtryckta blanketter. På blanketten finns en inloggningskod som används för att lämna rapporten via webben. Blanketten kan även skickas med post. Restaurangrapporten ska senast vara inne 1 mars. Dispens från att lämna in uppgifterna senast 1 mars ges endast för allvarlig sjukdom eller liknande och ska ansökas till kommunen i förväg.

Har tillståndet upphört på egen begäran eller återkallas under året? Då ska du snarast lämna en restaurangrapport som gäller fram till upphörandet. 

Cateringlokal

Den med stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal i förväg till oss, gärna minst tre arbetsdagar för att vara säker på att vi ska kunna behandla din anmälan. Du kan anmäla flera tillställningar i samma lokal i en anmälan. 

Om lokalen inte varit anmäld sedan tidigare krävs det godkänd brandskyddsdokumentation. Detta är dock inte aktuellt ifall cateringen görs till privat hem. Vid cateringverksamhet är det viktigt att tänka på att det är du, som tillståndshavare, som ansvarar för alkoholserveringen.

Det är också du som ansvarar för att överservering inte sker eller att personer under 18 år inte serveras alkohol. Du, eller annan serveringsansvarig från din personal, måste därför alltid stanna kvar i cateringlokalen, under hela den tid som alkoholservering pågår.

Provsmakning

Vid provsmakning ska det endast serveras en liten mängd, i Kristianstads kommun gäller följande:

Dryck och mängd

Dryck

Max total mängd per person

Öl och vin

32 cl

Starkvin

18 cl

Spritdryck

8 cl

Egen tillverkning av alkoholdrycker

Tillverkar du alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården? Då har du rätt att vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av dina egna drycker. Kravet är att du har stadigvarande provningsmakningstillstånd.

Kryddning av snaps

Får jag ha happy Hour?

Du får erbjuda rabatterade priser under en tid på dygnet s.k. Happy Hour eller After Work. Kravet är att de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

Däremot är det aldrig tillåtet med mängdrabatt på alkoholdrycker, t ex köp 2 till priset för 1.

Vad ingår i handläggningstiden?

I handläggningstiden ingår bland annat följande moment:

 • Registrering och diarieföring
 • Remiss till olika myndigheter, såsom exempelvis Polisen, Skatteverket
 • Besök på serveringsstället
 • Granskning och kontroll av inlämnade dokument samt eventuell komplettering
 • Bedömning, beslutsskrivning samt expediering.

För att skynda på handläggningstiden kan du göra följande:

 • Om ansökan är komplett när den lämnas till kommunen, kan
 • handläggningstiden bli kortare. Skicka in begärda kompletteringar så snart som möjligt.
 • Förbered dig väl inför kunskapsprovet!

Vad görs vid en tillsyn?

Vid förebyggande tillsyn besöker alkoholhandläggaren serveringslokalen vid ansökan om serveringstillstånd som en del i utredningen. Syftet är att handläggaren ska få en bild över lokalens lämplighet, kökets beskaffenhet och överblickbarhet över serveringsytan.

Vid yttre tillsyn görs besök på serveringsställen för att kontrollera att serveringsverksamheten uppfyller alkohollagens krav på ordning och nykterhet. Handläggaren tittar på nykterheten hos gästerna, matutbudet, ordning i lokalen och att det finns en serveringsansvarig på plats. Handläggaren kan också titta i personalliggaren samt att kvitto erbjuds till kunderna.

Vid besöket informeras serveringsansvarig eller tillståndshavare om det som uppmärksammats och efter besöket skickas ett tillsynsprotokoll till tillståndshavaren.

Vid inre tillsyn skickas remisser till polis, Skatteverket och Kronofogden för att kontrollera att tillståndshavaren uppfyller kraven på ekonomisk och personlig lämplighet.

Vilka är kommunens remissinstanser?

Skatteverket lämnar upplysningar om ekonomiska uppgifter om bolaget och dess företrädare, samt andra bolag som företrädarna ingår i. Exempelvis inkomstuppgifter, hur betalning av skatter och avgifter sköts, om sökanden är registrerad för moms, f-skatt och som som arbetsgivare.

Kronofogdemyndigheten lämnar uppgifter om eventuella aktuella och tidigare restförda skulder.

Polismyndighetens yttrande omfattar bland annat den sökandes lämplighet att hantera alkoholservering och om det sökta serveringstillståndet kan innebära risk för problem med ordning och säkerhet. Enligt alkohollagen får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap inte bifallas utan Polismyndighetens yttrande.

Räddningstjänsten lämnar information om brandsäkerheten i serveringsställets lokaler. Ansvaret för brandsäkerheten ligger på verksamhetsutövaren.

En annan kommun kan yttra sig om den sökande har serveringstillstånd där och lämnar då uppgifter om hur verksamheten sköts.

Vad krävs för att sälja folköl?

Med folköl menas att alkoholhalten i ölen ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. För den som har ett stadigvarande serveringstillstånd ingår folköl i tillståndet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?